Vyhlásenie riaditeľa

Ing. Milan Greguš

Riaditeľ COSM CERTIFINO s. r. o.

COSM CERTIFINO s.r.o. si uvedomuje dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou manažérskych systémov a environmentálneho overovania. Našim cieľom a prioritou je postupovať vždy transparentne, posudzovať a rozhodovať objektívne a predchádzať akýmkoľvek konfliktom záujmov.

COSM CERTIFINO s.r.o. vyhlasuje, že je nestranný pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva procesov a environmentálneho overovania, riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu procesov súvisiacich s výkonom svojich činností.  Ak by akýkoľvek vzťah vyvolával obavy z nestrannosti, certifikačný orgán ho zdokumentuje a preukáže, ako odstráni alebo minimalizuje tieto obavy.

COSM CERTIFINO s.r.o. je nezávislý na iných spoločnostiach a od akýchkoľvek ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu alebo procesu environmentálneho overovania. COSM zodpovedá v celom rozsahu za rozhodnutia týkajúce sa certifikácie a environmentálneho overovania.

Pre dosiahnutie týchto predsavzatí, naplnenie požiadaviek na nestrannosť a nezávislosť sa naša spoločnosť riadi týmito zásadami:

 • prijímame rozhodnutia o certifikácii manažérskych systémov a environmentálneho overovania iba na základe objektívneho a odborného posúdenia
 • analyzujeme, prehodnocujeme a prijímame opatrenia pri potenciálnom ohrození nestrannosti,
 • analyzujeme a prijímame adekvátne opatrenia na ochranu nestrannosti, ak bude ohrozená činnosťou iných osôb, orgánov alebo organizácií,
 • informujeme zainteresované strany o svojom konaní, postupoch a transparentne predkladá všetky súvisiace informácie komisii na ochranu nestrannosti, ktorá tieto strany reprezentuje,
 • neposkytujeme konzultácie manažérskych systémov a environmentálneho overovania, resp. nevykonávame interné audity v spoločnostiach, ktoré sú klientmi alebo potenciálnymi klientmi našej spoločnosti,
 • necertifikujeme činnosti iného certifikačného orgánu zameraného na certifikáciu systémov manažérstva,
 • naše rozhodnutia prijímame len na základe objektívnych dôkazov získaných z posudzovania a predchádzame tomu, aby bol priebeh alebo závery posudzovania ovplyvnené inými záujmami alebo ďalšími stranami,
 • zverejňujeme kroky a postupnosť certifikačného procesu, procesu auditu a environmentálneho overenia, ako aj výsledky rozhodnutí o certifikácii a validácii,
 • efektívne reagujeme na sťažnosti a primerane ich riešime,
 • narábame s informáciami od klientov dôverne a súčasne adekvátne vyvažujeme zásady otvorenosti a dôvernosti pri riešení a reagovaní na sťažnosti,
 • nepropagujeme činnosti COSM v nadväznosti na konzultačné činnosti v oblasti manažérskych systémov a environmentálneho overovania,
 • nepodmieňujeme úspešnosť alebo inú ekonomickú výhodnosť certifikácie alebo environmentálneho overovania konzultačnou službou konkrétnej spoločnosti,
 • dodržujeme etické zásady pri všetkých činnostiach spojených s našim podnikaním,
 • udržujeme partnerskú spoluprácu s každým zákazníkom pri dodržaní zásady, že certifikačný proces alebo proces environmentálneho overovania a jeho výsledky vrátane rozhodnutí nie sú závislé na finančnom záujme spoločnosti,
 • vykonávame služby COSM nezávislými pracovníkmi na klientoch a túto činnosť monitorujeme.

Činnosti COSM CERTIFINO s.r.o., sa riadia nediskriminačným spôsobom. Zároveň vyhlasujeme, že služby našej spoločnosti sú plne k dispozícii všetkým organizáciám a podnikateľom bez rozdielu zamerania. Tí, ktorí chcú pracovať v našej spoločnosti sa musia najskôr stotožniť s touto politikou a vedenie našej spoločnosti vytvára vhodné podmienky a zabezpečuje potrebné zdroje, aby mohli konať plne v súlade s ňou.

Touto deklaráciou sa zaväzujeme k nestrannosti pri činnostiach certifikácie a environmentálneho overovania vyhlasujeme, že nepodľahneme žiadnym ekonomickým, obchodným alebo politickým tlakom.

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.