Postup pri certifikácii

V prípade záujmu o certifikáciu Vášho manažérskeho systému, je postup veľmi jednoduchý:

Vyplňte Záujem o cenovú ponuku

 • Vyplňte Záujem o cenovú ponuku, my Vás kontaktujeme a vypracujeme návrh cenovej ponuky.

Cenová ponuka

 • Po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany Vám pripravíme návrh Zmluvy na certifikáciu (ZnC).

Podpis zmluvy

 • Po podpísaní ZnC oboma zmluvnými stranami táto vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZnC sa podpisuje na 3 roky (platnosť certifikátu je tiež 3 roky), počas 3 rokov platnosti ZnC vykonáme 1 certifikačný audit a 2 dozorné audity

Termín auditu

 • Dohodneme s Vami termín auditu.

Návrh audítorského tímu

 • Navrhneme audítorský tím a Vy nám k nemu dáte Vaše stanovisko.

Menovanie vedúceho audítora a audítorského tímu

 • Po schválení dochádza k menovaniu vedúceho audítora a tímu, ktorý bude audit realizovať.

Program auditu obsahuje dvoj-etapový úvodný audit v prvom roku a dozorné audity v druhom a treťom roku certifikačného cyklu. Minimálne časť prvej etapy a celá druhá etapa musí prebiehať v sídle preverovanej organizácie. Trojročný certifikačný cyklus sa začína rozhodnutím o certifikácii alebo recertifikácii Vášho manažérskeho systému. Program auditu berie do úvahy veľkosť organizácie klienta, rozsah a zložitosť jeho systému manažérstva, produktov a procesov, ako aj preukázanú úroveň efektívnosti systému manažérstva a výsledky akýchkoľvek predchádzajúcich auditov. Presný postup je popísaný v interných postupoch certifikačného orgánu a je poskytnutý klientovi okamžite po jeho vyžiadaný. Certifikačný proces spĺňa požiadavky v zmysle akreditačných kritérií normy EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Proces certifikácie manažérskych systémov má tieto základné fázy

 1. Prípravná fáza – úvodný audit (prvá a druhá etapa) alebo recertifikačný audit (v prípade, že už máte certifikovaný manažérsky systém)
 2. 1. Dozorný audit
 3. 2. Dozorný audit
 4. Recertifikácia

1. Prípravná fáza

Prípravná fáza predstavuje prípravu na audit. Manažér kvality vymenuje vedúceho audítora, audítora a odborného pracovníka. Audítorský tím zodpovedá za kvalitné vykonanie auditu.

Prvá etapa auditu

Prvá etapa auditu je vykonaná s cieľom:

 • auditovať dokumentáciu systému manažérstva klienta,
 • zhodnotiť podmienky a špecifiká lokality klienta a uskutočniť s pracovníkmi klienta diskusiu, aby sa posúdila ich pripravenosť na druhú etapu auditu,
 • preskúmať stav klienta a jeho chápanie požiadaviek normy najmä s ohľadom na určenie kľúčových činností alebo významných aspektov, procesov, cieľov a prevádzky systému manažérstva,
 • zozbierať potrebné informácie týkajúce sa rozsahu systému manažérstva, procesov a lokality (lokalít) klienta, ako aj súvisiacich štatutárnych a právnych aspektov a ich zhody,
 • preskúmať pridelenie zdrojov na druhú etapu auditu a odsúhlasiť s klientom podrobnosti druhej etapy auditu,
 • poskytnúť zameranie plánu druhej etapy auditu na základe získania dostatočného pochopenia systému manažérstva klienta a jeho činností na mieste v súvislosti s možnými významnými aspektmi,
 • posúdiť, či sa plánujú a vykonávajú interné audity a preskúmania manažmentom a či úroveň implementácie systému manažérstva vytvára predpoklady na to, že klient je pripravený na druhú etapu auditu.
 

Zistenia z prvej etapy auditu sú zdokumentované a  klientovi je zaslaný protokol z auditu, vrátane odporúčaní a identifikácie nedostatkov, nezhôd a priestorov na zlepšenie, ktoré musia byť do druhej etapy odstránené.

Druhá etapa auditu

Cieľom druhej etapy auditu je zhodnotiť zavedenie systému manažérstva klienta vrátane jeho efektívnosti. 

Druhá etapa zahŕňa:

 • informácie a dôkaz o zhode so všetkými požiadavkami aplikovateľnej normy systému manažérstva,
 • monitorovanie, meranie, podanie správy a preskúmanie výkonnosti v porovnaní so zámermi a cieľmi kľúčových činností,
 • systém manažérstva klienta a jeho činnosti z pohľadu zhody s legislatívou,
 • prevádzkové riadenie klientových procesov,
 • interné auditovanie a preskúmanie manažmentom,
 • zodpovednosť manažmentu za politiku klienta,
 • väzby medzi normatívnymi požiadavkami, politikou, zámermi a cieľmi činností, akékoľvek aplikovateľné požiadavky legislatívy, zodpovednosť, kompetentnosť pracovníkov, činnosti, postupy, údaje o výkonnosti, zistenia interných auditov a závery.
 

Zistenia z druhej etapy auditu sú zdokumentované a  klientovi je zaslaný protokol z auditu, vrátane odporúčaní a identifikácie nedostatkov, nezhôd a priestorov na zlepšenie, ktoré musia byť do dozoru odstránené.

Interval medzi prvou a druhou etapou auditu je po dohode s klientom, nesmie však prekročiť dĺžku 6 mesiacov. Po 6 mesiacoch nemusia byť výstupy z prvej etapy relevantné, preto bude certifikačným orgánom posúdené, či je potrebné prvú etapu opakovať.

Recertifikácia

Recertifikačný audit sa plánuje a koná s cieľom hodnotenia pokračujúcich plnení všetkých požiadaviek príslušnej normy systému manažérstva. Cieľom recertifikácie je potvrdiť pokračujúcu zhodu a efektívnosť systému manažérstva ako celku, ako aj jeho pokračujúcu dôležitosť a aplikovateľnosť na predmet certifikácie.

Recertifikácia zahŕňa audit na mieste, ktorý obsahuje:

 • celkovú efektívnosť systému manažérstva s ohľadom na interné a externé zmeny a jeho pokračujúcu významnosť a aplikovateľnosť na predmet certifikácie,
 • preukázaný záväzok udržiavať efektívnosť a zlepšovanie systému manažérstva s cieľom podporiť celkovú výkonnosť,
 • zhodnotenie, či činnosť certifikovaného systému manažérstva prispieva k dosahovaniu politiky a cieľov organizácie.
 

Ak sa počas  recertifikácie zistia nezhody alebo chýba dôkaz o zhode, certifikačný orgán musí určiť termíny nápravy a nápravných činností, ktoré treba zaviesť pred vypršaním certifikácie.

1. a 2. Dozorný audit

Certifikačný orgán musí vykonať u klienta v každom roku platnosti certifikácie dozor (t.j. dva dozorné audity za certifikačné obdobie). Termín prvého dozoru po certifikácii nesmie byť dlhší ako 12 mesiacov od posledného dňa druhej etapy auditu. Dozor je vykonávaný na mieste, ale nemusí nevyhnutne zahŕňať audity celého systému. Je naplánovaný spolu s ďalšími činnosťami dozoru tak, aby si certifikačný orgán mohol udržať dôveru, že certifikovaný systém manažérstva pokračuje v plnení požiadaviek medzi recertifikačnými auditmi.

4. Udelenie certifikátu

V prípade úspešnej certifikácie je klientovi do 14 dní od posledného dňa auditu vydaný certifikát v slovenčine /2 originály/, v angličtine a nemčine /1 originál/ a certifikačné logo a značky. Podmienky užívania certifikátu, loga a značiek sú uvedené v Zmluve na certifikáciu.

Dôvernosť

Zaručujeme Vám v súlade so zásadami našej obchodnej politiky absolútnu dôvernosť pri zaobchádzaní s Vašim firemným know-how, s ktorým prídeme v rámci zmluvy do styku.

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.