Politika kvality

Vedenie COSM CERTIFINO s.r.o., Bratislava si uvedomuje zodpovednosť za odborné vykonávanie certifikačnej činnosti a environmentálneho overovania a za udržanie nezávislosti a nestrannosti v zmysle akreditačných kritérií, a preto prijíma túto politiku kvality:

1.

Všetky certifikačné činnosti a environmnetálne overovania vykonávať odborne, nestranne, nezávisle a objektívne.

2.

Zvyšovať vzdelanostnú úroveň svojich pracovníkov a venovať pozornosť ich odbornej spôsobilosti, nestrannosti a objektivite, zodpovednosti, otvorenosti a dôvernosti.

3.

Analyzovať, prehodnocovať a prijímať opatrenia pri potencionálnom ohrození nestrannosti.

4.

Neustále sledovať vývojové trendy v jednotlivých akreditovaných oblastiach.

5.

Sledovať legislatívne zmeny a riadiť sa iba platnou legislatívou.

6.

Zvyšovať úroveň technického a materiálového zabezpečenia COSM.

7.

Diskrétne využívanie získaných informácií

8.

Vytvoriť finančné a personálne zdroje potrebné na činnosť COSM.

9.

Dohliadať nad správnym použitím vydaných certifikátov.

10.

Promtne reagovať na sťažnosti a odvolania.

11.

U preverovaných klientov vyžadovať preukázanie neustáleho vzdelávania zamestnancov v certifikovanej oblasti.

12.

Prezentovať a zvyšovať povedomia o systémoch manažérstva a environmentálnom overovaní.

13.

Všetci zamestnanci CERTIFINO s.r.o. dodržujú etický kódex.

14.

Neustále zlepšovať zavedený systém manažérstva a dosahovať stále plnenie medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17021-1:2015 a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES a súvisiacich dokumentov.

Bratislava,

01.02.2022

Ing. Milan Greguš

Riaditeľ COSM

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.