Postup pri sťažnostiach / odvolaniach

Každé odvolanie alebo sťažnosť musí byť podané písomne na formulári alebo ako samostatný dokument spracovaný sťažovateľom/odvolávajúcim sa a následne ho sťažovateľ/odvolávajúci odošle na adresu certifikačného orgánu, alebo na info@certifino.sk.

V prípade opodstatnenosti certifikačný orgán CERTIFINO s.r.o. do 14 dní vyrozumie sťažovateľa/odvolávajúceho o spôsobe riešenia sťažnosti/odvolania.

V prípade sťažnosti tretej strany voči manažérskemu systému organizácie certifikovanej certifikačným orgánom CERTIFINO s.r.o.  je kontaktovaný vedúci certifikovanej organizácie, voči ktorej je sťažnosť adresovaná. Následne sa preverí opodstatnenosť a príčiny sťažnosti a v prípade potreby sa nariadi mimoriadny kontrolný audit.

V prípade opodstatnenosti sťažnosti a jej závažnosti môže certifikačný orgán pristúpiť aj k pozastaveniu/odobratiu certifikátu.

O konečnom riešení sťažnosti/odvolania certifikačný orgán informuje sťažovateľa/ odvolávajúceho sa.

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.