Postup pri pozastavení/odobratí certifikátu

Pozastavenie, zrušenie alebo zúženie rozsahu certifikácie

Možnosť COSM za určitých okolností pozastaviť, zúžiť alebo zrušiť platnosť certifikácie klienta je stanovená v Zmluve na certifikáciu.

Postup pozastavenia platnosti certifikátu

O pozastavení platnosti certifikátu rozhoduje riaditeľ certifikačného orgánu (RCO) vydaním Rozhodnutia o pozastavení/odobratí certifikátu. Rozhodnutie je doručené certifikovanej organizácii a táto skutočnosť je k dispozícii na zverejnenie v COSM CERTIFINO s.r.o..

Dôvody pozastavenia platnosti certifikátu

COSM pozastaví certifikáciu v prípade, keď napr.:

 • certifikovaný systém manažmentu (SM) klienta trvalo alebo vážne zlyháva pri plnení certifikačných požiadaviek, vrátane požiadaviek na efektivitu SM,
 • certifikovaný klient nedovolí vykonanie dozorných auditov alebo recertifikačných auditov v požadovanom počte,
 • certifikovaný klient dobrovoľne požiadal o pozastavenie.

Pri pozastavení platnosti certifikácie je certifikácia systému manažérstva dočasne neplatná a certifikovaná organizácia nie je oprávnená používať certifikát ani certifikačnú známku CERTIFINO s.r.o., ani sa na certifikáciu odvolávať.

Pokiaľ v čase stanovenom COSM klient nevyrieši všetky skutočnosti, ktoré viedli k pozastaveniu platnosti certifikácie, potom táto skutočnosť vedie k odobratiu alebo k zúženiu rozsahu certifikácie. Pozastavenie certifikácie môže byť len na 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty je certifikát klientovi odobratý.

Zúženie rozsahu certifikácie

COSM obmedzí rozsah certifikácie, aby vylúčil tie časti rozsahu, ktoré nespĺňajú požiadavky, pokiaľ certifikovaný klient trvalo alebo vážne neplní certifikačné požiadavky pre tieto časti predmetu certifikácie. Všetky tieto obmedzenia sú v zhode s požiadavkami normy použitej pre certifikáciu.

Postup obnovenia platnosti pozastaveného certifikátu

Obnovenie certifikátu v plnom rozsahu môže byť zrealizované až po skontrolovaní pracovníkov z COSM, či boli splnené všetky podmienky , ktoré sú uvedené v Rozhodnutí o pozastavení / odobratí certifikátu v stanovenej lehote. Rozhodnutie o obnovení certifikácie vydá riaditeľ COSM a je doručené certifikovanej organizácii. Táto skutočnosť je k dispozícii na zverejnenie v COSM CERTIFINO s.r.o..

Postup odobratia certifikátu

Na základe potvrdených zistení vydá RCO „Rozhodnutie o odobratí certifikátu“. Rozhodnutie je doručené certifikovanej organizácii, a táto skutočnosť je k dispozícii na zverejnenie v COSM CERTIFINO s.r.o..

Dôvody odobratia certifikátu

Certifikát manažérskeho systému je klientovi odobratý na základe týchto skutočností:

 • klient poruší povinnosť uvedenú v čl. IV ods. 7 Zmluve na certifikáciu/recertifikáciu, t.j. povinnosť bezodkladne oznámiť COSM všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na vykonanie certifikácie;
 • klient použije certifikát, logo alebo značku v rozpore s právnymi predpismi, pravidlami na používanie certifikátu, loga a značky alebo v rozpore s dobrými mravmi;
 • na základe dozoru zistené závažné neplnenie kritérií certifikácie;
 • na majetok klienta je vyhlásený konkurz, resp. konkurzné konanie je zastavené pre nedostatok majetku;
 • klient vstúpi do likvidácie;
 • klient neumožní vykonanie dozoru COSM;
 • zistenie porušenia zmluvných podmienok klientom;
 • klient požiada o ukončenie spolupráce;
 • klient v stanovenej lehote 6 mesiacov neodstránil dôvod, na základe ktorého mu bol certifikát pozastavený;
 • zistenie skutočnosti, že klient počas doby pozastavenia platnosti certifikátu naďalej certifikát používa, alebo sa naň odvoláva;
 • v prípade vážného incidentu, porušenia predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré vyžaduje zapojenie príslušného regulátora alebo je vážne ohrozené životné prostredie, je oprávnený vykonať mimoriadny audit.

Cieľom mimoriadneho auditu je preskúmať rozsah porušenia, okolnosti, za ktorých prišlo k porušeniu požiadaviek normy alebo zmluvne stanovených podmienok a spôsob odstránenia/riešenia zistených nedostatkov. Mimoriadny audit sa vykonáva nad rámec programu auditov a vždy na náklady certifikovaného subjektu. Ak sa na tomto audite zistia závažné nezhody, vedenie COSM rozhodne o zrušení, pozastavení alebo obmedzení rozsahu platnosti certifikátu.

COSM do 14 dní od rozhodnutia o zrušení, dočasnom zastavení platnosti, respektíve obmedzení platnosti certifikátu, informuje klienta spolu s uvedením dôvodov, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu.

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.