Politika používania loga

Logo COSM je oficiálny symbol, ktorým sa prezentuje spoločnosť CERTIFINO s.r.o. a môže ho používať výlučne spoločnosť CERTIFINO s.r.o.. Právnu ochranu loga COSM zabezpečuje zákon o ochranných známkach. Logo sa nesmie používať v situáciách, ktoré by poškodzovali alebo znevažovali dobré meno COSM. Použitie loga COSM nesmie byť zavádzajúce.

Logo COSM môžu používať výhradne zamestnanci COSM v súvislosti s oficiálnymi činnosťami COSM. Používanie značiek a log zabezpečuje, okrem iných skutočností, sledovateľnosť nazad k certifikačnému orgánu. Značka, ktorá sprevádza text, dáva jasný dôkaz o tom, čo sa certifikovalo a identifikuje COSM, ktorý udelil certifikáciu.  Z hľadiska značky alebo sprievodného textu nesmie existovať žiadna nejasnosť. Táto značka sa podľa uzavretých zmlúv o certifikácií nesmie používať na produkte alebo na obale produktu, ani iným spôsobom, ktorý by mohol byť interpretovaný ako označenie zhody produktu.

Logo COSM sa používa

na oficiálnych dokumentoch COSM

na hlavičkovom papieri COSM pri oficiálnej korešpondencii

na vizitkách zamestnancov COSM

v propagačných a publikačných materiáloch vydávaných COSM

v prezentáciách, na školeniach a iných podujatiach organizovaných COSM

na webovej stránke COSM

Iné použitie loga COSM je možné iba na základe písomnej žiadosti schválenej riaditeľom COSM. Logo COSM nesmie bez povolenia používať nijaký certifikovaný alebo necertifikovaný subjekt na žiadnom dokumente a za nijakých okolností. COSM podľa uzavretých Zmlúv na certifikáciu / recertifikáciu zakazuje certifikovaným klientom, aby sa certifikačné značky používali na správach o skúškach, kalibračných listoch alebo inšpekčných certifikátoch. Povolenie udelí COSM iba na základe písomnej žiadosti subjektu s odôvodneným zámerom použitia loga COSM. COSM vydá povolenie a poskytne elektronickú verziu loga COSM iba za individuálne stanovených a ďalej sledovaných podmienok.

COSM podľa uzavretých zmlúv o certifikácií vyžaduje, aby organizácia klienta

pri odkazoch na svoj certifikačný stav v komunikačných prostriedkoch, ako je internet, príručky alebo inzeráty, a ďalšie dokumenty, konala v súlade s požiadavkami certifikačného orgánu;

nerobila alebo nedovolila robiť zavádzajúce vyhlásenia týkajúce sa svojej certifikácie;

nepoužívala alebo nedovolila používať certifikačný dokument – certifikát alebo jeho časť zavádzajúcim spôsobom;

na základe pokynov COSM, pri ukončení certifikácie prerušila používanie všetkých reklamných prostriedkov, ktoré obsahujú odkaz na certifikáciu;

upravila všetky reklamné postupy, ak sa obmedzí rozsah certifikácie;

nedovolila využívať odkaz na certifikáciu svojho systému manažérstva takým spôsobom, ktorý by pre certifikačný orgán alebo systém certifikácie znamenal stratu reputácie alebo dôvery verejnosti.

COSM má podľa uzavretých Zmlúv na certifikáciu/recertifikáciu právo vykonávať riadnu kontrolu vlastníctva značiek, ich používania a vystavovania im vydaných certifikačných značiek jednotlivých systémov manažmentu. V prípade nesprávneho používania audítori zaznamenávajú nezhodu.

COSM prijíma opatrenia k riešeniu nesprávnych odkazov na stav certifikácie alebo zavádzajúceho použitia certifikačných dokumentov, značiek alebo správ z auditu. V zmysle uzavretej zmluvy s klientom tieto kroky môžu obsahovať požiadavky na nápravu a nápravnú činnosť, pozastavenie, zrušenie certifikácie, publikáciu priestupku. Ak organizácia neuposlúchne upozornenie, COSM bude nútený pristúpiť k riešeniu cez právneho zástupcu.

Ak dá COSM právo na používanie certifikačnej značky, označujúcej certifikáciu ISMS, musí zabezpečiť, že organizácia túto značku používa v súlade s  udelenou autorizáciou. COSM neudeľuje organizácii oprávnenie používať certifikačnú značku na označenie produktu alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol byť vysvetľovaný ako označenie zhody produktu s požiadavkou normy.

COSM je oprávnený používať embosované, reliéfne a pečiatkové vyhotovenie loga COSM. Certifikovaná organizácia môže v špeciálnych prípadoch a po udelení súhlasu COSM použiť embosované a reliéfne vyhotovenie certifikačnej značky v príslušných farbách alebo čiernobiele. Certifikačnú značku alebo odkaz na certifikáciu možno požívať tiež v hlavičkách dokumentov a iných písomností.

Certifikovaná preverená organizácia je oprávnená používať pridelenú certifikačnú značku

v dokumentoch priamo sa týkajúcich certifikovaného systému manažérstva,

na hlavičkových papieroch,

v propagačných materiáloch, firemných prospektoch, brožúrach,

pri firemnej reklame a webových stránkach.

Certifikačná značka je závislá na oblasti a od samotnej normy, podľa ktorej prebehla certifikácia. Certifikačné značky a preverovaná organizácia ich dostane po získaní certifikátu manažérskeho systému.

Vyhotovenie a reprodukcia loga a značiek

Tvar a veľkosť

Tvar a rozmerové proporcie loga COSM sú v Certifikačných značkách. Logo COSM a certifikačné značky COSM sa môžu použiť vo:

  • farebnej verzii,
  • monochromatickej verzii – pri použití monochromatickej verzie sa odporúča použiť čiernobiele vyhotovenie.


Usporiadanie farieb farebného vyhotovenia loga COSM a certifikačných značiek je záväzné. Prípustné sú iba také druhy reprodukcie, ktoré spoľahlivo zabezpečujú predpísaný tvar a farebnosť. Je zakázané logo COSM a značky akýmkoľvek spôsobom deformovať.

Umiestnenie

Certifikačná značka COSM sa môže používať výhradne iba spolu s logom certifikovanej organizácie (t.j. certifikačné značky a logo certifikovanej organizácie musia byť uvedené na tej istej strane dokumentácie). Použitý podklad alebo okolie loga COSM, resp. značky, nesmú znižovať ich čitateľnosť. Použité pozadie musí byť jasne kontrastné. Minimálna voľná ochranná zóna okolo loga COSM je 10 mm. V prípade nejasnosti je certifikovaná organizácia povinná pýtať si vyjadrenie COSM k umiestneniu loga.

Pozastavenie platnosti certifikácie

Ak COSM pozastaví certifikovanej organizácii účinnosť certifikátu, musí takýto subjekt okamžite (t.j. dňom pozastavenia účinnosti platnosti certifikátu) pozastaviť používanie všetkých dokumentov, týkajúcich sa činností v rámci oblasti s pozastavenou účinnosťou, ktoré obsahujú príslušnú certifikačnú značku COSM. Na hlavičkových papieroch alebo v propagačných materiáloch môže preverená organizácia výnimočne používať certifikačné značku alebo odkaz na certifikáciu maximálne jeden mesiac od dátumu pozastavenia účinnosti certifikátu.

Zrušenie certifikácie (platnosti certifikátu) a skončenie platnosti certifikátu

Certifikovaná organizácia musí odo dňa zrušenia certifikácie a certifikátu alebo uplynutia lehoty jeho platnosti okamžite úplne (všade) vylúčiť zverejňovanie a používanie certifikačných značiek alebo akéhokoľvek odkazu na certifikáciu na všetkých materiáloch, ktoré takéto značky alebo textový odkaz na jeho zrušenú/ukončenú certifikáciu obsahujú.

Porušenie tejto požiadavky sa kvalifikuje ako neoprávnené používanie certifikačnej značky.

Činnosti certifikovanej organizácie, ktoré nie sú predmetom certifikácie

Nie je dovolené vyhlasovať alebo odvolávať sa na certifikáciu alebo ju naznačovať v prípade činnosti , ktoré neboli predmetom previerky a nie sú certifikované COSM CERTIFINO s.r.o..


Na obchodných dokumentoch, ako sú cenové ponuky a návrhy (vrátane pridružených písomností), ktoré sa týkajú aj služieb, ktoré nespadajú do rozsahu certifikácie, musí byť jasne a jednoznačne identifikovateľné, ktoré služby sú certifikované a ktoré certifikované nie sú. Ak je ponuka, týkajúca sa výhradne necertifikovaných služieb, uvádzaná na hlavičkovom papieri obsahujúcom certifikačnú značku, musí tento dokument obsahovať jasné a zreteľné vyhlásenie, že „Táto cenová ponuka sa týka služieb, ktoré nie sú pokryté rozsahom certifikácie a platného certifikátu systému manažérstva kvality.“

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.