Dôležité informácie pre prevádzkovateľov STK, EK a KO
- nepremeškajte zákonnú lehotu na zavedenie 
ISO certifikátu 37001 do 20.11.2021

Čo to vlastne ISO 37001 je?

ISO 37001

   Systém protikorupčného manažérstva

Norma ISO 37001 definuje súhrn  špecifických požiadaviek na systém protikorupčného manažérstva v spoločnostiach, ktoré majú záujem, či už z vlastného rozhodnutia, alebo ako požiadavku zo strany klienta vo výberovom konaní, preukázať schopnosť poskytovať svoje služby alebo produkty v súlade s platnými predpismi a podľa potrieb ich klientov 

Prečo to potrebujeme a čo nám hrozí, ak certifikát nezavedieme v požadovanom termíne?

Povinnosť zaviesť ISO certifikát 37001 vyplýva zo zákona, ktorý zároveň definuje sankciu za nedodržanie predmetnej povinnosti:

Zákon č. 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 170 zákona v 9. časti Prechodné a záverečné ustanovenia
(18) Oprávnené osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly a oprávnené osoby kontroly originality zriadené podľa doterajších predpisov sú povinné zaviesť certifikovaný systém protikorupčného manažérstva najneskôr do 20. novembra 2021. 

Ak oprávnená osoba nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva, alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu do 20. novembra 2021, oprávnenie zaniká uplynutím tejto lehoty.

Priamym následkom nedodržania zákonnej povinnosti je teda zánik oprávnenia na prevádzku. Neriskujte možnosť zániku Vášho oprávnenia a zabezpečte si implementáciu systému protikorupčného manažérstva (ISO 37001) čo najskôr.

Okrem splnenia zákonnej povinnosti, zavedenie ISO certifikátu slúži aj na propagáciu a zvýšenie prestíže Vašej spoločnosti. Certifikačnú značku môžete použiť na propagačných materiáloch, dokumentoch a v neposlednom rade na internetovej stránke – ako značku kvality a zároveň ako potvrdenie splnenia zákonnej povinnosti.

Koľko nás to bude stáť a ako to celé prebieha?

Cena sa stanoví podľa Vašich konkrétnych požiadaviek a je závislá od:

 • veľkosti prevádzky STK, EK a KO – počtu pracovníkov a rozsahu nami poskytnutých služieb (ISO 37001, ISO 37001+ISO 9001, ISO 37001+ISO 9001+ISO14001..)
 • stavu a úrovne zdokumentovania súčasného systému riadenia
 

Dali ste si už vypracovať cenovú ponuku u niekoho iného? Nevadí. Ozvite sa nám a spolu zistíme, či Vám vieme ponúknuť výhodnejšie riešenie.

Priebeh certifikácie:

 • zozbieranie potrebných informácií o počte zamestnancov, veľkosti prevádzky (pobočiek) a rozsahu ďalších požadovaných služieb (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky
 • dohodnutie termínu auditu
 • podpísanie certifikačnej zmluvy oboch strán
 • vykonanie auditu
 • po úspešnom audite vystavenie certifikátu, ktorý môže byť vyhotovený aj v cudzom jazyku
 

Hlavné ciele certifikácie

 • Zaviesť systémový prístup v oblasti protikorupčného správania
 • Zaviesť štandardy podporujúce etické správanie a dôveryhodnosť
 • Splniť požiadavky dané medzinárodnou normou ISO 37001

Komu je certifikát určený?

ISO certifikát 37001 je vhodný pre všetky typy spoločností bez ohľadu na veľkosť a zameranie ich podnikateľskej činnosti a na to, či sú v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore.

Benefity vyplývajúce zo zavedenia normy ISO 37001

Obchodné a marketingové

 • Zvýšenie prestíže spoločnosti a jej zviditeľnenie na trhu
 • Väčšia dôveryhodnosť a pridaná hodnota pre klientov
 • Ochrana dobrého mena spoločnosti a posilnenie značky

Ekonomické

 • Eliminácia ekonomických strát zapríčinených korupčným správaním
 • Zníženie rizika straty klientov odhalením korupčného správania 
 • Zvyšovanie prosperity a rastu firmy v dlhodobom horizonte

Manažérske

 • Jasne nastavené pravidlá zamedzujúce korupčnému správaniu
 • Vytvorenie systému riadenia korupčných rizík
 • Pravidelný monitoring a vyhodnocovanie efektívnosti protikorupčného manažérstva

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, prípadne o získanie ďalších informácií?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.