Ako na environmentálne overovanie podľa schémy EMAS?

Ako na environmentálne overovanie podľa schémy EMAS?

EMAS III, oficiálne známe ako nariadenie (ES) č. 1221/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2009 o dobrovoľnom účasti organizácií na environmentálnom manažérstve a hodnotení (EMAS), je právny rámec EÚ zameraný na podporu environmentálneho manažérstva a auditu. Toto nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 11. januára 2010, poskytuje štruktúru a pravidlá…

 Čo musí obsahovať environmetálne vyhlásenie organizácie spracované podľa EMAS?

Čo musí obsahovať environmetálne vyhlásenie organizácie spracované podľa EMAS?

Nariadením (ES) č. 1221/2009 bola zriadená schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Cieľom schémy EMAS je podporovať neustále zlepšovanie environmentálneho správania organizácií vytvorením a zavádzaním systémov environmentálneho manažérstva zo strany organizácií, hodnotením výsledkov dosahovaných vďaka týmto systémom, poskytovaním informácií o environmentálnom správaní, otvoreným…