Význam a prínosy certifikácie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001

Význam a prínosy certifikácie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001

Norma ISO 37001, oficiálne nazvaná „Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie“ – slovenský ekvivalent STN ISO 37001:2019, predstavuje medzinárodný štandard zameraný na pomoc organizáciám vo všetkých sektoroch pri implementácii, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii. Táto norma bol publikovaná Medzinárodnou organizáciou pre…

 Základná terminológia a požiadavky systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

Základná terminológia a požiadavky systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

ISO 37001 je medzinárodný štandard vydaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktorý sa zameriava na systém manažmentu proti korupcii. Jeho cieľom je pomôcť organizáciám identifikovať, vyhodnotiť a zmierniť korupčné riziká v ich činnosti a procesoch. Norma bola publikovaná 14. októbra 2016 po niekoľkých rokoch vývoja v 41…

 Ako získať certifikát ISO 9001? Čo je to ISO certifikát?

Ako získať certifikát ISO 9001? Čo je to ISO certifikát?

Systém manažérstva kvality, budovaný podľa noriem ISO radu 9000 je súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Systém zahŕňa viac ako len vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu vyhotovovaného diela alebo poskytovanej služby. Zahŕňa všetky procesy vykonávané v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu výsledného produktu…

 ISO 37001 – systém manažérstva proti korupcii. Ako získať certifikát proti korupcii ISO 37001?

ISO 37001 – systém manažérstva proti korupcii. Ako získať certifikát proti korupcii ISO 37001?

Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol organizácii zabrániť korupcii, odhalovať ju, reagovať na ňu a dodržiavať protikorupčné právne predpisy a dobrovoľné záväzky uplatniteľné na jej činnosti. Norma sa…