Ako na environmentálne overovanie podľa schémy EMAS?

Ako na environmentálne overovanie podľa schémy EMAS?

EMAS III, oficiálne známe ako nariadenie (ES) č. 1221/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2009 o dobrovoľnom účasti organizácií na environmentálnom manažérstve a hodnotení (EMAS), je právny rámec EÚ zameraný na podporu environmentálneho manažérstva a auditu. Toto nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 11. januára 2010, poskytuje štruktúru a pravidlá pre organizácie, ktoré sa rozhodnú zapojiť do EMAS a získať certifikát EMAS.

V EMAS III sa kládne dôraz na niekoľko kľúčových aspektov, ktoré zahŕňajú:

  • environmentálnu politiku organizácie musia vypracovať a zverejniť environmentálnu politiku, ktorá vyjadruje ich záväzok k ochrane životného prostredia a neustálemu zlepšovaniu environmentálneho výkonu. (EMAS III, Článok 4)
  • environmentálny audit organizácie musia vykonávať systematické a nezávislé environmentálne audity, ktoré posúdia ich environmentálne aspekty a vplyvy, ako aj efektívnosť ich environmentálnych opatrení. (EMAS III, Článok 8)
  • verejné vyhlásenie o environmentálnom výkone – organizácie musia vypracovať verejné vyhlásenie o svojom environmentálnom výkone, ktoré obsahuje informácie o ich environmentálnych cieľoch, opatreniach a výsledkoch, a ktoré podlieha nezávislej externej kontrole. (EMAS III, Článok 19)
  • záväzok k neustálemu zlepšovaniu EMAS vyžaduje, aby organizácie neustále zlepšovali svoj environmentálny výkon prostredníctvom identifikácie nových možností na znižovanie environmentálnych aspektov, minimalizáciu vplyvov a zlepšovanie environmentálnych výsledkov (EMAS III, Článok 15)

Nariadenie EMAS III vytvára právny rámec, ktorý organizáciám umožňuje systematicky a transparentne spravovať ich environmentálny výkon a prispieva k udržateľnému rozvoju. Jeho cieľom je podporiť trvalo udržateľné praktiky a zvýšiť environmentálnu zodpovednosť organizácií v EÚ.

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše. Vyššia kvalita EMAS spočíva v:

  • prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania;
  • dodržiavaní záväzných požiadaviek pod dohľadom verejných orgánov;
  • silnom zapojení zamestnancov;
  • hlavných ukazovateľoch environmentálneho správania, ktoré zabezpečujú viacročné porovnanie v rámci a medzi organizáciami;
  • poskytovaní informácií verejnosti cez validované environmentálne vyhlásenie;
  • registrácii prostredníctvom príslušného orgánu, na základe úspešného overenia akreditovaným/licencovaným environmentálnym overovateľom.

Schéma EMAS je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov.

História EMAS

Emasobdobiepopis
EMAS I29.7.1993Prijatie schémy EMAS Európskou radou – Nariadenie Rady EHS č. 1836/93 umožňovalo dobrovoľnú participáciu na schéme organizáciám z oblasti priemyselného sektoru v rámci EÚ a Európskej ekonomickej zóny.
Apríl 1995Otvorenie schémy EMAS pre organizácie výrobného sektoru.
EMAS II19.3.2001Prijatie Nariadenia EPaR (ES) č. 761/2001, ktoré nahradilo Nariadenie z roku 1993. EMAS II bo otvorený ekonomickému sektoru vrátane súkromných a verejných služieb
2002Transpozícia nariadenia EMAS II do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom NR SR č. 468/2002 Z. z. o environmentálne orientovanom riadení a audite.
2005Revízia zákona NR SR č. 468/2002 Z. z. a jeho nahradenie zákonom č. 491/2005 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
EMAS III25.11.2009Prijatie Nariadenia EPaR (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit, ktoré nahradilo Nariadenie z roku 2001
2012Transpozícia nariadenia EMAS III do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2017Prijatie Nariadenia EPaR (ES) č. 1505/2017, ktorým sa menia prílohy I,II a III k nariadeniu EPaR (ES) č. 1221/2009

Ako zaviesť environmentálny systém podľa schémy EMAS?

EMAS schéma certifino

Hlavné právne predpisy Európskej únie a Slovenskej republiky:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505 ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Zákon NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Súvisiace právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2.

Rozhodnutie Komisie č. 2017/2285/EÚ, ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Rozhodnutie Komisie č. 2011/832/EÚ, týkajúce sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácií organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácie podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009.

Odporúčanie Komisie č. 2003/532/ES o usmernení pre implementáciu nariadenia (ES) č. 761/2001 Európskeho parlamentu a Rady umožňujúceho dobrovoľnú účasť organizácií v schéme environmentálneho manažérstva auditu (EMAS) Spoločenstva vzhľadom na výber a používanie indikátorov environmentálneho správania.

Odporúčanie Komisie č. 2003/361/ES, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení neskorších predpisov.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.

Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Vyhláška Štatistického úradu SR č. 438/2004 Z.z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek.

Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o znení a doplení niektorých zákonov.

Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *