Význam a prínosy certifikácie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001

Význam a prínosy certifikácie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001

Norma ISO 37001, oficiálne nazvaná „Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie“ – slovenský ekvivalent STN ISO 37001:2019, predstavuje medzinárodný štandard zameraný na pomoc organizáciám vo všetkých sektoroch pri implementácii, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii.

Táto norma bol publikovaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) v roku 2016 ako nástroj na boj proti korupcii prostredníctvom preventívnych opatrení a procesov.

Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii.

Základné princípy a ciele systému manažérstva proti korupcii

ISO 37001 je navrhnutá tak, aby bola aplikovateľná na akýkoľvek typ organizácie, bez ohľadu na jej veľkosť alebo povahu podnikania.

Primárnym cieľom je pomôcť organizáciám zaviesť efektívne opatrenia proti podplácaniu a zároveň dodržiavať príslušné zákony a regulačné požiadavky. Norma stanovuje sériu opatrení, ktoré zahŕňajú politiky, postupy, školenia, hodnotenie rizík, finančné a nefinančné kontroly, zaväzujúce zmluvné záväzky, výskum a due diligence tretích strán, riadenie incidentov a kontinuálne monitorovanie a zlepšovanie systému manažérstva proti podplácaniu.

Systém manažérstva proti korupcii môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému manažérstva.

V súvislosti s činnosťami organizácie sa tento dokument zameriava na tieto oblasti: na korupciu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore; na korupciu vykonávanú organizáciou; na korupciu zo strany personálu organizácie konajúceho v mene organizácie alebo v jej prospech; na korupciu zo strany partnerov vecného vzťahu organizácie konajúcich v mene organizácie alebo v jej prospech; na korumpovanie organizácie; na korumpovanie personálu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na korumpovanie partnerov vecného vzťahu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na priamu a nepriamu korupciu (napríklad na úplatok ponúkaný alebo prijatý prostredníctvom tretej strany alebo treťou osobou).

Norma ISO 37001 sa vzťahuje iba na korupciu.

Kľúčové aspekty a požiadavky systému manažérstva proti korupcii

Antikorupčná politika

Jedným z kľúčových prvkov normy ISO 37001 je vytvorenie a implementácia politiky proti podplácaniu, ktorá vyjadruje záväzok organizácie k integrite, čestnosti a dodržiavaniu príslušných zákonov. Táto politika musí byť komunikovaná a zrozumiteľná všetkým zamestnancom a relevantným tretím stranám.

Hodnotenie rizík

Norma vyžaduje, aby organizácie pravidelne vykonávali hodnotenie rizík s cieľom identifikovať a hodnotiť riziká podplácania v rámci ich operácií a obchodných vzťahov. Toto hodnotenie je základom pre navrhovanie a implementáciu kontrolných opatrení na minimalizáciu identifikovaných rizík.

Kontroly a postupy

ISO 37001 vyžaduje zavedenie kontrol a postupov, ktoré sú navrhnuté tak, aby predchádzali, zisťovali a reagovali na prípady podplácania. Tieto kontrolné mechanizmy zahŕňajú finančné a nefinančné kontroly, ako aj postupy pre bezpečné oznamovanie nezrovnalostí.

Vzdelávanie a školenie

Norma zdôrazňuje význam vzdelávania a školenia zamestnancov a prípadne aj tretích strán o politikách a postupoch proti podplácaniu, ako aj o príslušných zákonoch a regulačných požiadavkách.

Monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie

Organizácie sú povzbudzované k pravidelnému monitorovaniu a preskúmaniu účinnosti svojho systému manažérstva proti podplácaniu a k prijímaniu opatrení na jeho neustále zlepšovanie.

Význam a prínosy systému manažérstva proti korupcii

Implementácia a certifikácia podľa ISO 37001 poskytuje organizáciám viaceré výhody. Pomáha budovať dôveru medzi obchodnými partnermi a zákazníkmi, znižuje riziko právnych postihov a finančných strát spojených s korupčnými praktikami a zlepšuje celkovú reputáciu a konkurencieschopnosť organizácie. Okrem toho posilňuje organizačnú kultúru založenú na integrite a transparentnosti.

Prínosy a význam tejto normy možno rozdeliť do niekoľkých kľúčových oblastí:

Zníženie rizík a zvýšenie dôvery

  • Mitigácia právnych a finančných rizík: Implementáciou normy ISO 37001 môžu organizácie výrazne znížiť riziko právnych postihov, pokút a iných sankcií spojených s podplácaním a korupciou. Norma pomáha identifikovať, hodnotiť a riadiť riziká podplácania, čím chráni organizáciu pred možnými finančnými stratami a právnymi problémami.
  • Zvýšenie dôvery investorov a zákazníkov: Certifikácia podľa ISO 37001 signalizuje zainteresovaným stranám, vrátane investorov, zákazníkov a obchodných partnerov, že organizácia sa zaviazala k etickému podnikaniu a má nulovú toleranciu voči korupcii. Toto môže výrazne zvýšiť dôveru v organizáciu a jej značku.

Zlepšenie interných procesov a zvýšenie efektivity

  • Optimalizácia procesov: Implementácia normy zahŕňa revíziu a potenciálne prepracovanie interných procesov a kontrolných mechanizmov. Tento proces môže viesť k výraznému zlepšeniu efektivity a efektívnosti operácií organizácie, keďže sa odstraňujú neefektívne procesy a zavádzajú sa nové, efektívnejšie postupy.
  • Zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti: Norma vyžaduje, aby organizácie zaviedli jasné politiky a postupy, zlepšili dokumentáciu a zaznamenávanie a zvýšili celkovú transparentnosť svojich operácií. To vedie k vyššej úrovni zodpovednosti a môže pomôcť predchádzať interným zneužitiam a nezrovnalostiam.

Posilnenie reputácie a zvýšenie konkurencieschopnosti

  • Posilnenie reputácie: V dnešnom globálnom a prepojenom svete je reputácia jedným z najcennejších aktív organizácie. Certifikácia ISO 37001 pomáha budovať pozitívny obraz organizácie ako zodpovedného a etického subjektu, čo je kľúčové pre udržanie a rozvoj obchodných vzťahov.
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti: V mnohých verejných a súkromných výberových konaniach je dôkaz o zavedení efektívnych opatrení proti podplácaniu významnou výhodou. Organizácie s certifikáciou ISO 37001 môžu mať v týchto situáciách výhodu, čo zvyšuje ich šance na získanie nových obchodných príležitostí.

Podpora udržateľného rozvoja a sociálnej zodpovednosti

  • Príspevok k udržateľnému rozvoju: Boj proti korupcii je základným pilierom udržateľného rozvoja. Organizácie, ktoré implementujú normu ISO 37001, tak nielen zlepšujú svoje interné procesy, ale aktívne prispievajú k vytváraniu spravodlivejšej a transparentnejšej spoločnosti.
  • Zvýšenie sociálnej zodpovednosti: Implementáciou a dodržiavaním pravidiel stanovených v norme ISO 37001 preukazujú organizácie svoje záväzky voči etickému podnikaniu a sociálnej zodpovednosti, čo prispieva k ich celkovej pozitívnej roli v spoločnosti.

Význam a prínosy normy ISO 37001 sú teda mnohostranné, poskytujú organizáciám robustný rámec na predchádzanie, odhaľovanie a riešenie korupcie a podplácania, zatiaľ čo zároveň zlepšujú interné procesy, posilňujú reputáciu a zvyšujú konkurencieschopnosť.

Norma ISO 37001 predstavuje komplexný prístup k prevencii, odhaľovaniu a riešeniu podplácania v organizáciách. Implementáciou tejto normy môžu organizácie nielen vyhovieť regulačným požiadavkám, ale aj aktívne prispieť k boju proti korupcii na globálnej úrovni, čím sa zvyšuje ich hodnota a dôveryhodnosť v očiach všetkých zainteresovaných strán.

Cena „certifikátu ISO 37001“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém (napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 37001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 a podobne).

Pre konkrétnu cenovú ponuku na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001 nás prosím kontaktujte na mailovej adrese info@certifino.sk alebo nás priamo kontaktujte telefonicky.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *