Význam environmentálneho overovania podľa požiadaviek EMAS

Význam environmentálneho overovania podľa požiadaviek EMAS

Environmentálne overovanie podľa požiadaviek EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit) predstavuje kľúčový nástroj pre organizácie zameraný na zlepšenie ich environmentálneho výkonu. Tento systém manažérstva a auditu, zavedený Európskou úniou, umožňuje podnikom a iným organizáciám posudzovať, spravovať a neustále zlepšovať svoje environmentálne aspekty.

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

EMAS bol prvýkrát zavedený EÚ v roku 1995 a odvtedy sa stal významným nástrojom pre organizácie z rôznych sektorov vrátane priemyslu, verejnej správy, služieb a agropotravinárskeho priemyslu. Jeho hlavnými cieľmi sú podpora trvalo udržateľného rozvoja, ochrana životného prostredia a zvýšenie environmentálnej zodpovednosti organizácií.

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše.

Základné prvky EMAS zahŕňajú:

  • Environmentálna politika: Organizácia musí vypracovať a zverejniť environmentálnu politiku, ktorá vyjadruje jej záväzok k ochrane životného prostredia a neustálemu zlepšovaniu environmentálneho výkonu.
  • Environmentálny audit: Organizácia musí vykonať systematický a nezávislý environmentálny audit, ktorý posúdi jej environmentálne aspekty a vplyvy, ako aj efektívnosť jej environmentálnych opatrení.
  • Verejné vyhlásenie o environmentálnom výkone – ENVIRONMETÁLNE VYHLÁSENIE: Organizácia musí vypracovať verejné vyhlásenie o svojom environmentálnom výkone, ktoré bude obsahovať informácie o jej environmentálnych cieľoch, opatreniach a výsledkoch, a ktoré bude podliehať nezávislému externému overovaniu, ktoré vykonáva aj naša spoločnosť CERTIFINO.
  • Záväzok k neustálemu zlepšovaniu: EMAS vyžaduje, aby organizácie neustále zlepšovali svoj environmentálny výkon prostredníctvom identifikácie nových možností na znižovanie environmentálnych aspektov, minimalizáciu vplyvov a zlepšovanie environmentálnych výsledkov.
  • Certifikácia: Organizácia môže po splnení požiadaviek EMAS získať certifikát EMAS, ktorý je preukazom jej angažovanosti v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu.

EMAS sa líši od iných environmentálnych manažérskych systémov (napríklad ISO 14001) svojou vyššou úrovňou transparentnosti a zapojenia verejnosti. Organizácie environmentálne overené (ľudovo certifikované) podľa EMAS musia zverejňovať informácie o svojom environmentálnom výkone a podstupovať verejnú kontrolu, čo zvyšuje dôveryhodnosť ich environmentálnych tvrdení a záväzkov.

Hlavné prínosy EMAS

Zlepšenie environmentálneho výkonu

Základným pilierom EMAS je systematické znižovanie vplyvu organizácií na životné prostredie prostredníctvom efektívneho manažmentu. Implementácia EMAS pomáha identifikovať kľúčové environmentálne aspekty činností organizácie – od spotreby vody, emisií CO2, produkcie odpadu až po používanie energie. Cieľom je nielen spĺňanie legislatívnych požiadaviek, ale predovšetkým aktívne vyhľadávanie možností na zlepšenie a minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti

EMAS vyžaduje od organizácií verejnú komunikáciu o ich environmentálnom výkone prostredníctvom vydávania pravidelných environmentálnych vyhlásení. Tieto dokumenty, ktoré prechádzajú nezávislou externou verifikáciou, poskytujú transparentný a overiteľný záznam o environmentálnych úspechoch a cieľoch organizácie. V dôsledku toho sa zvyšuje dôvera zainteresovaných strán, vrátane zákazníkov, dodávateľov, regulačných orgánov a širokej verejnosti.

Podpora udržateľného rozvoja

Zavedenie a dodržiavanie princípov EMAS je v súlade s globálnymi cieľmi udržateľného rozvoja. Organizácie, ktoré sa zaväzujú k environmentálnemu manažmentu podľa EMAS, aktívne prispievajú k ochrane prírodných zdrojov, zníženiu znečistenia a podpore ekologickej inovácie. Týmto prístupom podniky nielenže znižujú svoj environmentálny dopad, ale tiež posilňujú svoju konkurencieschopnosť a reputáciu na trhu.

Ekonomické výhody

Okrem prínosov pre životné prostredie prináša environmentálne overovanie podľa EMAS aj ekonomické výhody. Efektívnejšie využívanie zdrojov, redukcia odpadu a energetická efektívnosť vedú k zníženiu prevádzkových nákladov. Ďalšie ekonomické prínosy zahŕňajú zvýšenie atraktivity pre zelené verejné a súkromné zákazky, zlepšenie pozície na trhu a potenciál prilákať nových zákazníkov, ktorí uprednostňujú ekologicky zodpovedné podniky.

Zvýšenie angažovanosti zamestnancov a inovácie

Implementácia EMAS podporuje kultúru environmentálnej zodpovednosti a udržateľnosti v rámci organizácie. Zapojenie zamestnancov do procesov environmentálneho manažérstva zvyšuje ich angažovanosť, motiváciu a lojalitu. Tento prístup stimuluje inovácie, keďže zamestnanci sú povzbudzovaní k hľadaniu nových riešení a postupov, ktoré môžu prispieť k lepšiemu environmentálnemu výkonu.

Environmentálne overovanie podľa EMAS predstavuje pre organizácie nielen nástroj na zlepšenie ich environmentálneho výkonu, ale aj stratégiu pre dosiahnutie udržateľného rozvoja, ekonomickej efektívnosti a sociálnej zodpovednosti.

Tým, že organizácie preukazujú svoje záväzky voči ochrane životného prostredia a neustálemu zlepšovaniu, nielenže zvyšujú svoju konkurencieschopnosť a reputáciu, ale aj prispievajú k vytváraniu udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých.

Pre konkrétnu cenovú ponuku na environmentálne overovanie Vašej organizácie nás prosím kontaktujte na mailovej adrese info@certifino.sk alebo nás priamo kontaktujte telefonicky.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *