Krok za krokom k environmentálnemu overovaniu EMAS

Zapojenie sa do schémy EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je proces, ktorý vyžaduje záväzok organizácie k zlepšovaniu svojho environmentálneho výkonu. Proces zahŕňa niekoľko krokov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli organizáciám systematicky riadiť svoje environmentálne aspekty.

Aby bola organizácia oprávnená vstúpiť do schémy EMAS, musí urobiť nasledovné kroky:

Vykonajte úvodné environmentálne preskúmanie

Vykonajte úvodné environmentálne preskúmanie, berúc do úvahy Vašu organizáciu a jej súvislosti, identifikujte činnosti, ktoré majú významný priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie. Toto počiatočné hodnotenie v budúcnosti nastavuje referenčnú hodnotu na meranie úspechu pri znižovaní negatívnych dopadov na životné prostredie.

Zapojte vrcholový manažment

Predstavitelia vrcholového manažmentu budú definovať, v súlade so stratégiou vašej organizácie, environmentálnu politiku a environmentálny program ako prvý krok k zavedeniu vášho systému environmentálneho manažérstva (EMS).

Zaveďte EMS

Vytvorte Váš systém environmentálneho manažérstva prostredníctvom prispôsobenia sa štruktúre a procesom tak, aby korešpondovali s Vašou environmentálnou politikou a cieľmi.

Skontrolujte efektívnosť Vášho EMS

Sledujte vhodné ukazovatele, vrátane hlavných ukazovateľov EMAS a vykonajte interný environmentálny audit.

Zabezpečte sústavné zlepšovanie

Vrcholový manažment preskúma EMS s cieľom zabezpečiť jeho schopnosť splniť ciele stanovené v environmentálnej politike a programe a bude rozhodovať o ďalších krokoch sústavného zlepšovania.

Pripravte environmentálne vyhlásenie

Pripravte environmentálne vyhlásenie, ktorým môžete efektívne komunikovať svoje environmentálne správanie všetkým zainteresovaným stranám.

Overte Váš EMAS

Vyberte si nezávislého akreditovaného environmentálneho overovateľa CERTIFINO, nechajte si overiť EMS a validovať environmentálne vyhlásenie. Proces overovania je prispôsobený malým a stredným podnikom (prostredníctvom početnosti externého overovania) a združeným registráciám (audity založené na metóde vzorkovania).

9. Registrujte sa cez príslušný orgán – SAŽP

Príslušný orgán po preskúmaní validovaného environmentálneho vyhlásenia zaregistruje Vašu organizáciu a environmentálne vyhlásenie bude verejne prístupné.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *