Základná terminológia a požiadavky systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

Základná terminológia a požiadavky systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

ISO 37001 je medzinárodný štandard vydaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktorý sa zameriava na systém manažmentu proti korupcii. Jeho cieľom je pomôcť organizáciám identifikovať, vyhodnotiť a zmierniť korupčné riziká v ich činnosti a procesoch.

Norma bola publikovaná 14. októbra 2016 po niekoľkých rokoch vývoja v 41 krajinách vrátane Indie, Spojeného kráľovstva, Číny a Spojených štátov amerických.

ISO 37001 poskytuje štruktúrovaný rámec a odporúčania na implementáciu a udržiavanie účinného protikorupčného systému.

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

Certifikácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 je odporúčaná firmám ľubovoľnej veľkosti a odbore, ktoré chcú zamedziť korupcii či úplatkárstvu a zároveň posilniť svoju dôveryhodnosť a firemnú kultúru v rámci svojej organizácie.

Systémový prístup k boju proti korupcii znamená, že všetky aspekty znižovania prejavov korupcie a zvyšovania prevencie korupcie sú analyzované, implementované, udržiavané a zlepšované tak, aby žiadna z činností organizácie verejnej správy, kde je indikovaná možnosť korupcie nezostala bez kontrolných mechanizmov.

Komplexný prístup je vyjadrený štruktúrou normy STN ISO 37001: 2019, ktorá definuje požiadavky spojené so všetkými prejavmi korupčného správania.

ISO-37001-certifino

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 systémovým a komplexným prístupom prináša pre organizácie predpoklad znižovania prejavov korupcie a aj naopak, zvyšovania prevencie korupcie prijímaním opatrení vyplývajúcich z požiadaviek normy.

Tento prístup sa označuje ako boj proti korupcii alebo aj ako opatrenia v oblasti prevencie korupcie. 

Následkom korupčného konania môže dôjsť k ohrozeniu či úplnému zániku danej organizácie. Na základe tohto problému vznikla norma ISO 37001 a jej požiadavky, ktoré by mali efektívne brániť organizáciu pred možnými korupčnými rizikami a zabezpečiť efektívny antikorupčný systém.

Aké sú najdôležitejšie pojmy z normy ISO 37001?

Korupcia – ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvis- losti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie; korupciou sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčné riziko – existencia príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie, vrá- tane podmienok, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre korupciu alebo korupčné správanie.

Korupčné správanie – konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právo- moci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcio- nárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služob- ných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Odvetná činnosť – najmä hrozby odvetných opatrení a pokusy o odvetu, izoláciu od ostatných zamestnancov, ponižovanie, zamedzenie kariérneho postupu, účelové nepriaznivé pracovné hod- notenie, služobné hodnotenie, služobný posudok alebo pracovný posudok, pokarhanie, znevýhod- nenie, účelové predčasné ukončenie pracovnoprávneho vzťahu na dobu určitú zo strany zamest- návateľa, účelové ukončenie pracovnoprávneho vzťahu zo strany zamestnávateľa, znevažovanie dôstojnosti, ohováranie a iné poškodenie dobrej povesti, účelové odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca, účelová zmena miesta výkonu práce, šikanovanie alebo iné formy obťažovania alebo diskriminácie.

Partner vecného vzťahu – externá strana, s ktorou má organizácia verejnej správy vecný vzťah alebo plánuje zriadiť nejakú formu vecného vzťahu, najmä obchodný partner alebo osoba, s kto- rou má organizácia verejnej správy uzavretú mandátnu zmluvu, príkaznú zmluvu, klient, zákazník, spoločný podnik, združenie, externý poskytovateľ, zhotoviteľ, dodávateľ, subdodávateľ, konzultant, predajca, poradca, agent, distribútor, zástupca, sprostredkovateľ, investor alebo osoba v obdobnom postavení.

Protispoločenská činnosť – konanie, ktoré je trestným činom, ako aj konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť. Ide o každé kona- nie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť a presahuje záujem jednotlivca.

Spriaznená osoba zamestnanca – blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Úplatok – vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok a ktoré súvisí s obstarávaním veci všeobecného záujmu.

Aké minimálne záznamy a dokumenty by mala spoločnosť viesť, aby plnila požiadavky normy ISO 37001?

  1. Protikorupčná politika: Písomná politika proti korupcii, ktorá definuje ciele, zásady a záväzky organizácie v oblasti boja proti korupcii.
  2. Postupy a pokyny: Písomné postupy a pokyny, ktoré detailne popisujú opatrenia na zabránenie korupcii, identifikáciu rizík a spôsoby, ako riešiť korupčné situácie.
  3. Záznamy o vzdelávaní a školení: Dokumentácia tréningov a vzdelávacích aktivít, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a zvyšovania povedomia zamestnancov a obchodných partnerov.
  4. Záznamy o hodnotení rizík: Dokumenty, ktoré zachytávajú identifikované korupčné riziká a kroky podniknuté na ich zmiernenie alebo elimináciu.
  5. Interné audity a preskúmanie manažmentom: Záznamy z interných auditov, ktoré hodnotia efektívnosť a súlad s protikorupčnými opatreniami a štandardmi.
  6. Záznamy o incidentoch: Zaznamenané incidenty korupcie alebo podozrenia na korupciu, spolu s opatreniami podniknutými na ich vyšetrenie a riešenie.
  7. Záznamy o kontrole dodržiavania: Dokumenty, ktoré potvrdzujú, že organizácia overuje dodržiavanie svojich protikorupčných opatrení a štandardov vo všetkých oblastiach svojej činnosti.
  8. Protikorupčné ciele – ciele organizácie v oblasti protikorupčného systému.
  9. Záznamy o preverovaní zamestnancov a obchodných partnerov: Dokumenty, ktoré potvrdzujú, že boli vykonané potrebné overenia zamestnancov a obchodných partnerov z hľadiska protikorupčných požiadaviek.

V prípade záujmu o certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek ISO 37001 nás prosím kontaktujte.


Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *