Čo musí obsahovať environmetálne vyhlásenie organizácie spracované podľa EMAS?

Čo musí obsahovať environmetálne vyhlásenie organizácie spracované podľa EMAS?

Nariadením (ES) č. 1221/2009 bola zriadená schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Cieľom schémy EMAS je podporovať neustále zlepšovanie environmentálneho správania organizácií vytvorením a zavádzaním systémov environmentálneho manažérstva zo strany organizácií, hodnotením výsledkov dosahovaných vďaka týmto systémom, poskytovaním informácií o environmentálnom správaní, otvoreným dialógom s verejnosťou a ďalšími zainteresovanými stranami a aktívnou účasťou zamestnancov.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa v prílohách I až IV k uvedenému nariadeniu vymedzujú špecifické požiadavky, ktoré majú splniť organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do schémy EMAS a byť zapísané do registra EMAS.

V prílohe IV k nariadeniu (ES) sa stanovujú požiadavky na podávanie environmentálnych správ.

Čo má obsahovať environmentálne vyhlásenie firmy podľa EMAS?

Environmentálne vyhlásenie musí obsahovať aspoň tieto prvky a spĺňať minimálne tieto požiadavky:

 • prehľad činností, výrobkov a služieb organizácie, jej prípadný vzťah k materským organizáciám a jasný a jednoznačný opis rozsahu registrácie v schéme EMAS vrátane zoznamu lokalít, na ktoré sa táto registrácia vzťahuje;
 • environmentálna politika a stručný opis riadiacej štruktúry podporujúcej systém environmentálneho manažérstva organizácie;
 • opis všetkých významných priamych a nepriamych environmentálnych aspektov, ktoré spôsobujú významné environmentálne vplyvy organizácie, stručný opis prístupu uplatňovaného pri určovaní ich významu a vysvetlenie
 • povahy vplyvov súvisiacich s týmito aspektmi;
 • opis dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov vo vzťahu k významným environmentálnym aspektom a vplyvom;
 • opis vykonaných a plánovaných opatrení na zlepšenie environmentálneho správania, dosiahnutie krátkodobých a dlhodobých cieľov a zabezpečenie dodržiavania právnych požiadaviek súvisiacich so životným prostredím.
 • V prípade, že sú k dispozícii, mal by sa uviesť odkaz na príslušné najlepšie postupy environmentálneho manažérstva zahrnuté v sektorových referenčných dokumentoch uvedených v článku 46;
 • súhrn dostupných údajov o environmentálnom správaní organizácie vo vzťahu k jej významným environmentálnym aspektom.

V správach sa uvádzajú hlavné ukazovatele, ako aj osobitné ukazovatele environmentálneho správania uvedené v oddiele C. Ak sú stanovené krátkodobé a dlhodobé environmentálne ciele, vykazujú sa príslušné údaje;

 1. odkaz na hlavné právne ustanovenia, ktoré organizácia musí zohľadniť, aby zabezpečila súlad s právnymi požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia, a vyhlásenie o dodržiavaní právnych predpisov;
 2. potvrdenie týkajúce sa požiadaviek článku 25 ods. 8 a meno a číslo akreditácie alebo licencie environmentálneho overovateľa a dátum validácie. Namiesto tohto potvrdenia možno použiť vyhlásenie uvedené v prílohe VII podpísané environmentálnym overovateľom.
 3. Aktualizované environmentálne vyhlásenie musí obsahovať aspoň prvky uvedené v písmenách e) až h) a spĺňať minimálne požiadavky stanovené v uvedených písmenách.

Organizácie sa môžu rozhodnúť, že do svojho environmentálneho vyhlásenia začlenia ďalšie konkrétne

informácie týkajúce sa ich činností, výrobkov a služieb alebo ich dodržiavania špecifických požiadaviek. Všetky informácie obsiahnuté v environmentálnom vyhlásení musí validovať environmentálny overovateľ.

Environmentálne vyhlásenie možno začleniť do iných dokumentov, prostredníctvom ktorých organizácia podáva správy (napr. správy o hospodárení, udržateľnosti alebo sociálnej zodpovednosti podnikov). V prípade jeho začlenenia do takýchto dokumentov je potrebné jasne rozlíšiť medzi validovanými a nevalidovanými informáciami. Environmentálne vyhlásenie musí byť jasne označené (napr. pomocou loga EMAS) a dokument musí obsahovať stručné vysvetlenie procesu validácie v rámci schémy EMAS.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *