Čo to presne je vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overení a validácii environmentálneho vyhlásenia spoločnosti – ľudovo „EMAS certifikát“?

Čo to presne je vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overení a validácii environmentálneho vyhlásenia spoločnosti – ľudovo „EMAS certifikát“?

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše.

Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overení a validácii environmentálneho vyhlásenia spoločnosti je oficiálny dokument, ktorý vydáva nezávislý environmentálny overovateľ po vykonaní overovania a validácie environmentálneho vyhlásenia spoločnosti. Toto vyhlásenie je dôležitým prvkom systému EMAS (Environmentálny manažérsky a audítorský systém) a slúži na potvrdenie pravdivosti a spoľahlivosti informácií uvedených v environmentálnom vyhlásení.

Proces overovania a validácie environmentálneho vyhlásenia je vykonávaný nezávislým tretím subjektom, ktorý je odborníkom v oblasti environmentálneho riadenia a auditu. Tento subjekt poskytuje externú kontrolu a hodnotenie environmentálnych údajov, cieľov, opatrení a výsledkov spoločnosti.

Pri overovaní environmentálneho vyhlásenia sa environmentálny overovateľský orgán (certifikačný orgán) zaoberá nasledujúcimi aspektmi:

  1. Kontrola a overenie environmentálnych údajov: Overuje sa správnosť a presnosť environmentálnych údajov uvedených v environmentálnom vyhlásení. To zahŕňa skúmanie údajov o emisiách, odpadoch, spotrebe zdrojov a ďalších relevantných environmentálnych faktoroch.
  2. Overenie súladu s požiadavkami EMAS: Environmentálny overovateľský orgán skúma, či environmentálne vyhlásenie spoločnosti je v súlade s požiadavkami EMAS. Zabezpečuje, že spoločnosť dodržiava všetky potrebné kroky a štandardy v rámci systému environmentálneho riadenia.
  3. Hodnotenie cieľov a opatrení: Overuje sa, či stanovené ciele a opatrenia spoločnosti sú primerané, merateľné a realistické. Environmentálny overovateľský orgán posudzuje účinnosť týchto opatrení a ich súlad s environmentálnymi výzvami a cieľmi.
  4. Zhodnotenie systému monitorovania: Skúma sa, či spoločnosť má vhodné postupy a opatrenia na monitorovanie a vyhodnocovanie svojho environmentálneho výkonu. Overovateľ zabezpečuje, že procesy monitorovania sú spoľahlivé a systematické.

Po vykonaní overovania a validácie environmentálneho vyhlásenia spoločnosti environmentálny overovateľ vydáva vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overení a validácii environmentálneho vyhlásenia, ktoré potvrdzuje, že environmentálne vyhlásenie spĺňa požiadavky stanovené v EMAS.

EMAS (Environmentaľ Management and Audit Scheme) je dobrovoľný systém environmentálneho riadenia a auditu, ktorý je uznávaný na medzinárodnej úrovni. EMAS je navrhnutý tak, aby pomáhal firmám dosiahnuť udržateľný rozvoj prostredníctvom zlepšovania environmentálneho výkonu a transparentnosti ich činnosti.

Implementácia EMAS má mnoho výhod a prínosov pre firmy, najmä pokiaľ ide o udržateľný rast.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *