EMAS certifikát – ako na to? Kto je environmentálny overovateľ? Čo je to environmentálne vyhlásenie? Aká je cena EMAS?

EMAS certifikát – ako na to? Kto je environmentálny overovateľ? Čo je to environmentálne vyhlásenie? Aká je cena EMAS?

EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) je dobrovoľný nástroj environmentálneho riadenia a auditu (EMAS) Európskej únie, ktorý organizáciám pomáha v dosahovaní environmentálnych cieľov a zlepšovaní svojho environmentálneho správania sa.

Program EMAS poskytuje organizáciám postup na zlepšenie environmentálnych procesov a výsledkov, ktoré sú následne hodnotené a overené externým audítorom.

Organizácia, ktorá sa úspešne zaregistruje v rámci programu EMAS, môže získať „certifikát“ , ktorý je preukazom jej angažovanosti v oblasti environmentálneho riadenia a ochrany životného prostredia. EMAS sa líši od certifikácie podľa normy ISO 14001 tým, že organizácie musia dodatočne splniť viaceré požiadavky v oblasti transparentnosti ( publikovať vlastné environmentálne vyhlásenie) a zapojenia zainteresovaných strán.

Čo to je environmentálne overovanie a čo to vlastne je „EMAS certifikát“?

EMAS certifikát je oficiálnym označením pre organizácie, ktoré sa zaregistrovali v systéme Environmentálneho riadenia a auditu (EMAS – Environmental Management and Audit Scheme). EMAS certifikát potvrdzuje, že organizácia využíva systematický prístup k environmentálnemu riadeniu, snaží sa minimalizovať svoj negatívny vplyv na životné prostredie a neustále zlepšuje svoje environmentálne správanie sa.

Organizácie musia splniť prísne environmentálne kritériá, aby sa mohli zaregistrovať v systéme EMAS a získať potvrdenie o environmentálnom overovaní (Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii). Certifikát EMAS je dobrovoľný a organizácia ho musí pravidelne obnovovať. EMAS je založený na medzinárodných štandardoch a jeho cieľom je zlepšovať environmentálne výkony organizácií a zabezpečiť transparentnosť a dôveryhodnosť ich environmentálnych záväzkov.

Ako postupovať pri implementácii požiadaviek EMAS?

Pri implementácii požiadaviek EMAS by sa malo postupovať podobne ako pri implementácii systému riadenia životného prostredia podľa normy ISO 14001.

Konkrétny postup môže závisieť od konkrétnej organizácie a jej potrieb, avšak všeobecne sa odporúča nasledujúci postup:

 1. Vytvorenie tímu pre implementáciu EMAS a stanovenie cieľov – tímovému zloženiu by mali byť zahrnutí zástupcovia rôznych oddelení, ktorí budú mať na starosti implementáciu EMAS. Stanovenie cieľov by malo zahŕňať zavedenie environmentálnych opatrení, merateľné ciele a ukazovatele výkonnosti.
 2. Hodnotenie environmentálnych vplyvov a aspektov organizácie – určenie environmentálnych vplyvov s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých sa môžu zlepšiť environmentálne výkony. To zahŕňa napríklad zhodnotenie emisií, odpadov, používaných látok a zdrojov energie.
 3. Vytvorenie environmentálnej politiky a plánu – na základe výsledkov hodnotenia vplyvov by mala byť vytvorená environmentálna politika a plán s cieľom minimalizovať vplyv organizácie na životné prostredie. Tieto dokumenty by mali byť prispôsobené cieľom a požiadavkám organizácie.
 4. Implementácia environmentálneho plánu – v tejto fáze by mali byť prijaté opatrenia na minimalizovanie environmentálnych vplyvov organizácie. To môže zahŕňať používanie obnoviteľných zdrojov energie, minimalizáciu odpadov, optimalizáciu procesov a nakupovanie environmentálne zodpovedných produktov.
 5. Vytvorenie systému environmentálneho manažérstva – v tejto fáze sa vytvára systém pre monitorovanie a hodnotenie výkonnosti v oblasti životného prostredia. Tento systém zahŕňa periodické hodnotenie vplyvu organizácie na životné prostredie, meranie environmentálnych ukazovateľov a následné plánovanie a implementácia opatrení na zlepšenie výkonnosti.
 6. Hodnotenie environmentálneho manažérstva a environmentálneho správania sa organizácie– organizácia musí mať jasnú predstavu o svojich environmentálnych výkonoch a snažiť sa ich zlepšiť na základe hodnotení a monitorovania. V tomto kroku je dôležité zabezpečiť transparentnosť a komunikovať výkonnosť organizácie.
 7. Vytvorenie environmentálneho vyhlásenia: Organizácia musí vypracovať environmentálne vyhlásenie, ktoré obsahuje podrobný popis jej environmentálnej výkonnosti, environmentálneho správania sa organizácie a záväzok k neustálemu zlepšovaniu. Toto vyhlásenie musí byť verejne dostupné.
 8. Overenie environmentálneho vyhlásenia: Organizácia musí získať externé overenie svojho environmentálneho vyhlásenia, čo zahŕňa overenie správnosti a úplnosti vyhlásenia, ako aj zhodnotenie environmentálnej výkonnosti organizácie. Environmentálny overovateľ na záver vydá Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii , ktorým potvrdí správnosť a pravdivosť environmentálnych ukazovateľov s environmentálneho vyhlásenie spoločnosti.
 9. Registrácia: Organizácia môže po úspešnej implementácii a overení požiadaviek EMAS získať registráciu a zverejniť svoje environmentálne vyhlásenie, ktoré sa stáva verejne dostupným. Počas registrácie organizácia musí potvrdiť svoj záväzok k neustálemu zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti a zúčastniť sa overovania každoročne.
 10. Neustále zlepšovanie: Organizácia musí neustále pracovať na zlepšovaní svojej environmentálnej výkonnosti a pravidelne aktualizovať svoje environmentálne vyhlásenie, ktoré musí byť verejne dostupné.

Kto je environmentálny overovateľ? Čo je to environmentálne vyhlásenie?

Environmentálny overovateľ je nezávislá osoba alebo organizácia poverená overovaním environmentálnych vyhlásení a výkazov, ktoré sú súčasťou systému environmentálneho manažérstva podľa normy EMAS. Tieto overovateľské organizácie musia byť akreditované podľa medzinárodných štandardov a musia byť schopné poskytnúť nezávislé a objektívne hodnotenie environmentálnych vyhlásení.

Environmentálne vyhlásenie (Environmental Statement) je dokument, ktorý popisuje environmentálnu výkonnosť organizácie a jej environmentálne aspekty, t.j. vplyv na životné prostredie. V súlade s normou ISO 14001:2015, environmentálne vyhlásenie obsahuje popis environmentálnych cieľov a politík organizácie, popis environmentálnych aspektov a ich vplyvu na životné prostredie, popis legislatívnych požiadaviek, ktoré organizácia musí dodržiavať, a ďalšie informácie o environmentálnej výkonnosti organizácie.

Environmentálne vyhlásenie môže byť verejne dostupné a je často používané ako nástroj na komunikáciu environmentálnej výkonnosti organizácie s verejnosťou a zainteresovanými stranami.

Overovateľ teda posudzuje, či organizácia dodržiava svoje environmentálne ciele, stratégie a politiky, a či pravidelne zverejňuje svoje environmentálne vyhlásenie.

Aké sú najčastejšie chyby pri implementácii schémy EMAS?

Niektoré z najčastejších chýb, ktoré sa robia pri implementácii EMAS, sú:

 1. Nedostatočné zahrnutie zainteresovaných strán: Ak sa do procesu zapoja iba určité skupiny zainteresovaných strán, môže sa stať, že sa nezohľadnia všetky dôležité hľadiská, ktoré môžu ovplyvniť úspešnosť implementácie EMAS.
 2. Nesprávne stanovenie cieľov a ukazovateľov: Ak sa stanovia nereálne alebo nezmyselné ciele a ukazovatele, môže sa stať, že sa nebudú dosahovať a budú zbytočne míňané zdroje.
 3. Nedostatočná interná komunikácia: Ak nie sú zamestnanci dostatočne informovaní o cieľoch a plánoch implementácie EMAS, môže sa stať, že nebudú dostatočne motivovaní a angažovaní v procese.
 4. Nedostatočné využitie existujúcich systémov a postupov: Ak sa nevyužijú existujúce systémy a postupy, ktoré už v organizácii fungujú, môže sa stať, že sa implementácia EMAS stane nadbytočne nákladnou a komplikovanou.
 5. Nekonzistentné dodržiavanie požiadaviek EMAS: Ak sa dodržiavanie požiadaviek EMAS nezavedie konzistentne a systematicky, môže sa stať, že sa organizácia nekvalifikuje na získanie certifikátu EMAS.
 6. Nedostatočné zapojenie top manažmentu: Ak top manažment organizácie nie je dostatočne zapojený do procesu implementácie EMAS, môže sa stať, že sa nedosiahnu požadované výsledky a zlepšenia.

Pre bližšie informácie o systéme EMAS a priebehu environmentálneho overovania nás prosím kontaktujte na emaily info@certifino.sk alebo priamo na našom telefonickom kontakte.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *