Ako získať certifikát ISO 9001? Čo je to ISO certifikát?

Ako získať certifikát ISO 9001? Čo je to ISO certifikát?

Systém manažérstva kvality, budovaný podľa noriem ISO radu 9000 je súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Systém zahŕňa viac ako len vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu vyhotovovaného diela alebo poskytovanej služby.

Zahŕňa všetky procesy vykonávané v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu výsledného produktu a ovplyvňujú spokojnosť zákazníka, ako napríklad riadenie procesu vzdelávania pracovníkov, údržby výrobných zariadení, postupov pri predzákazkovej príprave, nakupovaní materiálov a služieb, a mnoho ďalších.

Medzinárodná norma ISO 9001:2015 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a

b) kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Všetky požiadavky normy ISO 9001:2015 sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Požiadavky normy sú z toho dôvodu všeobecné a budovanie systému manažérstva kvality si vyžaduje dôsledne zvážiť, ako ich v spoločnosti naplniť. Vybudovaný systém manažérstva kvality musí na jednej starne splniť požiadavky normy, avšak na druhej strane musí zohľadniť spôsob fungovania konkrétnej spoločnosti. Ak systém nezohľadňuje dostatočne špecifiká spoločnosti a zavedie do nej mnoho nepodstatných zmien, je veľký predpoklad, že jeho udržiavanie bude sústavne sprevádzané mnohými problémami.

Čo je certifikácia ISO?

Definícia certifikácie ISO podľa ISO 17021-1 je proces auditu vykonávaný certifikačnou organizáciou nezávislou od zákazníka a zainteresovaných strán s cieľom certifikácie systému manažérstva ISO.

V podstate ide o proces, pri ktorom certifikačný orgán ISO vykonáva audit organizácie podľa referencie (normy ISO), čím potvrdzuje, že uvedená organizácia spĺňa požiadavky uvedenej normy (napr. ISO 9001).

Tento proces môže zahŕňať akúkoľvek normu ISO, to znamená normy, ktoré slúžia na certifikáciu, ako napríklad tie, ktoré sú už dobre známe, ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 a iné.

Ako získať certifikát systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

V prvej etape je potrebné systém vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

Certifikačný orgán nevykonáva poradenskú činnosť.

Kedy získam certifikát ISO 9001?

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO a rozhodne o udelení certifikátu.

Certifikát je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť, pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek normy. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

V prípade požiadavky na certifikáciu Vášho systému podľa požiadaviek normy ISO 9001 sa prosím na nás obracajte mailom na adrese info@certifino.sk alebo priamo telefonicky.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *