ISO 37001 – systém manažérstva proti korupcii. Ako získať certifikát proti korupcii ISO 37001?

ISO 37001 – systém manažérstva proti korupcii. Ako získať certifikát proti korupcii ISO 37001?

Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol organizácii zabrániť korupcii, odhalovať ju, reagovať na ňu a dodržiavať protikorupčné právne predpisy a dobrovoľné záväzky uplatniteľné na jej činnosti.

Norma sa špecificky a komplexne zaoberá kvalitou protikorupčných opatrení rozdelených do 7 oblastí, ktoré môže pomôcť organizácii pri predchádzaní, odhaľovaní a reagovaní na zistené korupčné riziká – súvisiace s úplatkárstvom (v aktívnej i pasívnej forme) a to nielen v samotnej organizácii, ale aj u obchodných partnerov.

Podľa požiadaviek normy ISO 37001 sa skúmajú tieto oblasti:

  • Súvislosti organizácie (čl. 4) – skúmajú sa interné a externé relevantné súvislosti (napr. štruktúra, charakter, rozhodovanie, obchodný model, partneri), okrem iného, či organizácia pravidelne hodnotí korupčné riziká,
  • vodcovstvo (čl.5) – napr. či riadiaci orgán preukazuje vodcovstvo prostredníctvom schválenej politiky organizácie, vyčlenil na systém manažérstva proti úplatkárstvu primerané finančné zdroje; či vykonáva primeraný dohľad,  
  • plánovanie (čl.6) – či pri plánovaní organizácia zvažuje riziká a príležitosti na zlepšenie (napr. smeruje k dosiahnutiu cieľov, plánuje prevenciu, monitorovanie efektívnosti atď.); či má stanovené ciele, či sú merateľné,
  • podpora (čl. 7) – či organizácia poskytuje potrebné zdroje, či má organizácia určené nevyhnutné spôsobilosti pracovníkov, ktorí majú vplyv na systém manažérstva proti úplatkárstvu; či sú spôsobilí na vhodné vzdelávanie; či sú spôsobilí uchovávať informácie o spôsobilosti organizácie; či v procese zamestnávania sú zavedené postupy, aby pracovníci dodržiavali protikorupčnú politiku; postupy umožňujúce primerané disciplinárne opatrenia; či nedochádza k odvete, diskriminácii; či je vo vzťahu k  pozíciám vystaveným vyššiemu riziku úplatkárstva vykonávaná povinná starostlivosť – primerané presvedčenie sa, že títo spĺňajú požiadavky ešte pred ich preložením alebo povýšením; či sú uplatňované stimulačné prvky, napr. výkonnostné bonusy; či sa pracovníkom poskytuje vzdelávanie a príprava; či existujú pravidlá internej a externej komunikácie týkajúce sa manažérstva; či sú zadokumentované a aktualizované informácie požadované normou, atď.,
  • prevádzka (čl. 8) – či organizácia plánuje, implementuje a riadi procesy potrebné na plnenie požiadaviek systému manažérstva; či sa poskytuje povinná starostlivosť rizikovým procesom, obchodným partnerom, špecifickým pracovníkom; či existuje systém finančných a nefinančných kontrol; či sa tieto požiadavky uplatňujú aj iných v organizáciách, ktoré riadi,  k obchodným partnerom u ktorých bolo identifikované vyššie riziko úplatkárstva; či existujú postupy, ktoré majú zabrániť poskytovaniu, prijímaniu darčekov, pohostinnosti a podobných výhod; či nedochádza k neprimeranosti riadiacich prvkov; či existujúce postupy umožňujú pracovníkom oznamovať nekalé konanie (v dobrom úmysle); či existujú postupy vyšetrovania úplatkárstva, atď.,
  • hodnotenie výkonnosti (čl. 9) – či existujú potrebné opatrenia slúžiace na meranie, monitorovanie a hodnotenie účinnosti a efektívnosti systému manažérstva; či je vykonávaný vnútorný audit a v akej kvalite; či je systém manažérstva preskúmavaný vrcholovým manažmentom, atď.,
  • zlepšovanie (čl. 10) –  či je organizácia schopná rýchle reagovať na zistené nezhody, prijať nápravné opatrenia, určiť príčiny; zistiť, či existujú podobné nezhody; či neustále systém manažérstva zlepšuje.

ISO 37001 – ako na to? Ako získať certifikát ISO 37001?

Proces implementácie sa začína rozhodnutím organizácie implementovať antikorupčný systém. Implementáciu vykonáva vybraný dodávateľ. Po ukončení implementácie je systém uvedený do praxe a následne nastupuje fáza preukazovania funkčnosti výkonom auditu.

Ak sa organizácia rozhodne pre certifikáciu, vykoná sa certifikačný audit a potom nasledujú prvý a druhý kontrolný (dozorný) audit. Po uplynutí obdobia sa vykonáva recertifikačný audit.

Tento proces si samozrejme vyžaduje finančné náklady, s ktorými je potrebné počítať. Organizácia si môže zvážiť, či po implementácii podstúpi aj procesu certifikácie a teda svoju odolnosť vie preukázať aj navonok.

Cena „certifikátu ISO 37001“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém (napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 37001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 a podobne).

Pre konkrétnu cenovú ponuku na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001 nás prosím kontaktujte na mailovej adrese info@certifino.sk alebo nás priamo kontaktujte telefonicky.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *