Postup environmentálneho overovania

Postup environmentálneho overovania

COSM Certifino ponúka klientom – záujemcom o environmentálne overovanie (ďalej len „klient“) svoje služby pri environmentálnom overovaní (ďalej len „EO“) na účely zápisu do registra EMAS a predĺženia registrácie v registri EMAS ako dôkaz o plnení štandardných požiadaviek prostredníctvom nezávislej tretej strany – akreditovaného environmentálneho overovateľa  v zmysle nariadenia EP a R (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje naradenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (ďalej len „nariadenie“) a súvisiacich dokumentov Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505  a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/2026.

Tvárou v tvár narastajúcej environmentálnej zodpovednosti zo strany trhu a zákazníkov, organizácie získavajú prospech zo znižovania negatívnych environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z ich činností. Vynikajúce environmentálne správanie je považované za obchodnú výhodu, zatiaľ čo zlá environmentálna výkonnosť sa stáva nevýhodou.

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v roku 2017 a v roku 2018, robia zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše. Vyššia kvalita EMAS spočíva v:

 • prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania;
 • dodržiavaní záväzných požiadaviek pod dohľadom verejných orgánov;
 • silnom zapojení zamestnancov;
 • hlavných ukazovateľoch environmentálneho správania, ktoré zabezpečujú viacročné porovnanie v rámci a medzi organizáciami;
 • poskytovaní informácií verejnosti cez validované environmentálne vyhlásenie;
 • registrácii prostredníctvom príslušného orgánu, na základe úspešného overenia akreditovaným/licencovaným environmentálnym overovateľom.

Schéma EMAS je otvorená pre všetky sektory hospodárstva a všetky typy organizácií verejného i súkromného sektora, ktoré hľadajú spôsob ako zdokonaliť svoje environmentálne správanie. Od roku 2010 (EMAS III) schéma umožňuje členským štátom registráciu aj mimo Európskej únie (EMAS Global).

Environmentálne overovanie vykonáva COSM Cerifino v nasledujúcich etapách:

 1. Prvotné environmentálne overovanie – počas prípravy organizácie klienta na zápis do registra EMAS
 2. prijatie žiadosti o EO a jej preskúmanie;
 3. prvotné environmentálne overovanie:
  1. prvá etapa environmentálneho overovania;
  1. druhá etapa environmentálneho overovania;
 4. Vydanie Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii
 5. Dozorné a opakované environmentálne overovanie – na účely predĺženia registrácie v registri EMAS podľa článku 6:
 6. dozorné environmentálne overovanie (podľa článku 6 ods. 2 nariadenia) – environmentálne overovanie organizácie klienta pred skončením platnosti Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii (raz ročne);
 7. opakované environmentálne overovanie (podľa článku 6 ods. 1 nariadenia) – environmentálne overovanie organizácie klienta pred skončením platnosti Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii (každé 3 roky).

Všeobecné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou uzavretej Zmluva o výkone overovania a validácii.

Klient môže Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii používať výlučne na účely vymedzené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III, t.j. ako dôkaz pre príslušné orgány o splnení požiadaviek nariadenia, predovšetkým článkov 4, 5, 6, 13 a 14 nariadenia, prípadne pre tretie osoby a úrady, a to po dobu, pokiaľ je držiteľom platného Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii.             Je vyslovene zakázané:

 • zavádzajúce používanie Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii spôsobom, ktorý vzbudzuje dojem vykonanej certifikácie produktu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu,
 • upravovať či meniť Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii,
 • vzbudzovať dojem, ani ho pripustiť, že Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii platí na činnosť mimo rámec jej platnosti.

            Vyhlásenie environmentálneho  overovateľa o  overovaní a validácii  platí  len pre  jeho držiteľa   a vzťahuje sa len na procesy v ňom uvedené. Prenos Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii na tretie osoby je neprípustný rovnako ako jeho používanie alebo využívanie treťou osobou. Pokiaľ by malo byť Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii použité na reklamné účely, musí klient predložiť zamýšľanú podobu reklamy nášej organizácii na schválenie, aby bolo vylúčené zavádzajúce alebo nesprávne použitie výsledkov environmentálneho overovania.

            Držiteľ Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii preberá plnú zodpovednosť za používanie a správnosť všetkých vyjadrení, vzťahujúcich sa na Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii.

            Pri uvádzaní odkazov na Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii v komunikačných médiách (napr. internet, brožúry, reklamné materiály a iné dokumenty) je klient povinný riadiť sa pokynmi COSM Certifino a požiadavkami určenými v Nariadení.

Postupy, zabezpečenie a výkon environmentálneho overovania je popísaný v internej dokumentácie COSM Certifino. Proces environmentálneho overovania sa riadia schváleným zdokumentovaným postupom v COSM-SM-12 Postupy environmentálneho overovania.

Environmentálne overovanie vykonáva COSM Cerifino v nasledujúcich etapách:

1.         Prvotné environmentálne overovanie – počas prípravy organizácie klienta na zápis do registra EMAS

 • prijatie žiadosti o EO a jej preskúmanie;
 • prvotné environmentálne overovanie:
  • prvá etapa environmentálneho overovania;
  • druhá etapa environmentálneho overovania;

2.         Vydanie Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii

3.         Dozorné a opakované environmentálne overovanie – na účely predĺženia registrácie v registri EMAS podľa článku 6:

 • dozorné environmentálne overovanie (podľa článku 6 ods. 2 nariadenia) – environmentálne overovanie organizácie klienta pred skončením platnosti Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii (raz ročne);
 • opakované environmentálne overovanie (podľa článku 6 ods. 1 nariadenia) – environmentálne overovanie organizácie klienta pred skončením platnosti Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii (každé 3 roky).

Prvotné environmentálne overovanie

5.2.1 Prijatie žiadosti o environmentálne overovanie, jej preskúmanie a uzatvorenie zmluvného vzťahu

Každý klient, ktorý má záujem o environmentálne overenie v schéme EMAS a kontaktuje COSM (mailom, telefonicky a podobne) je vyzvaní príslušným pracovníkom o poskytnutie základných informácií, ktoré budú slúžiť na presnú identifikáciu požadovaných služieb, posúdenie či COSM vlastní príslušnú akreditáciu a kalkuláciu cenovej ponuky.

COSM požaduje od klienta vyplnenie Žiadosti o environmentálne overovanie, kde poverený zástupca klienta poskytne všetky potrebné informácie. V rámci prijatia žiadosti – v prípade potreby vedie poveryný pracovník COSM informatívny rozhovor zo zástupcom klienta, pri ktorom môžu byť prerokované nasledujúce body:

 • cieľ a účel environmentálneho overovania
  • základné predpoklady pre environmentálne overovanie
  • priebeh environmentálneho overovania
  • stupeň preukázateľnosti plnenia požiadaviek nariadenia a normy, oblasť platnosti
  • predpokladané náklady
  • návrhy termínov.

Okrem toho určí klient zástupcu svojho vedenia ako kontaktnú osobu zodpovednú za priebeh environmentálneho overovania.

Po preskúmaní žiadosti ju COSM prijme alebo zamietne. V prípade zamietnutia sú dôvody zaznamenané a klientovi vysvetlené.  V prípade, že žiadosť príjme spracuje MK Cenovú ponuku pre výkon overovania a validácie  Túto následne doručí klientovi.

Po akceptovaní cenovej ponuky klientom, pripraví COSM návrh Zmluvy o výkone overovania a validácii na základe údajov z klientom vyplnenej Žiadosti o environmentálne overovanie.

Zmluvný vzťah medzi COSM a overovaným subjektom stanovuje Zmluva o výkone overovania a validácii (zmluva o výkone overenia environmentálneho vyhlásenia a systému EMS v schéme EMAS a dohľade nad registrovaným subjektom a validácii aktualizovaného environmentálneho vyhlásenia)

Ak sa vyskytnú u klienta nejaké relevantné zmeny v priebehu doby platnosti zmluvy, vypracuje MK dodatok k zmluve, kde sa uvedú zmenené skutočnosti. Aj v prípade zúženia alebo rozšírenia overovania a validácie vystaví MK dodatok k pôvodnej zmluve.

5.2.2 Plánovanie environmentálného overovania

Každé environmentálne overovanie identifikované v Zmluve o výkone overovania a validácii je u klienta vykonávané na základe plánu environmentálneho overovania. Plán environmentálneho overovania vypracuje vedúci environmentálny overovateľ. COSM zároveň oznámi klientovi mená predpokladaných menovaných environmentálnych overovateľov. Počet členov tímu závisí od veľkosti klienta a oblastí, v ktorých sa má vykonávať environmentálne overovanie.

Klient má právo vyjadriť sa k zloženiu tímu environmentálnych overovateľov a navrhnúť výmenu jeho členov. Klient má právo menovaného environmentálneho overovateľa odmietnuť, v takom prípade COSM navrhne iného overovateľa.

Cieľom environmentálneho overovania je posúdiť, či environmentálne preskúmanie organizácie, jej environmentálna politika , systém manažérstva, postupy v oblasti auditu a ich vykonávanie sú v súlade s požiadavkami „Nariadenia“ podrobne špecifikovaných v tomto „Nariadení“  v bode 2, článku 18 Úlohy overovateľov. 

5.2.3 Prvá etapa environmentálneho overovania (EO)

Účelom prvej etapy EO je stanoviť stupeň pripravenosti organizácie klienta na environmentálne overovanie. Prvá etapa EO sa vykonáva za účelom posúdenia dokumentácie v zmysle požiadaviek článku 25 odsek 5 nariadenia. V tejto etape environmentálny overovateľ preskúma:

 • základné informácie o organizácii a jej činnostiach, environmentálnej politike a programe,
 • organizačnú štruktúru,
 • zoznam platnej dokumentácie spracovanej pre oblasť EMS a EMAS,
 • prehľad identifikovaných významných environmentálnych aspektov,
 • návrh environmentálneho vyhlásenia alebo aktualizovaného environmentálneho vyhlásenia,
 • popis uplatňovaného systému environmentálneho manažérstva v organizácii,
 • podrobnosti o vykonanom environmentálnom preskúmaní alebo auditoch,
 • správu o tomto preskúmaní alebo auditoch a o každom nápravnom opatrení prijatom po preskúmaní alebo auditoch,
 • pripravenosť klienta na druhý stupeň EO s ohľadom na implementáciu požiadaviek nariadenia, plánovanie a vykonávanie interných auditov a stav preskúmania manažmentom
 • pridelenie zdrojov na druhý stupeň EO a odsúhlasenie podrobností druhého stupňa EO s klientom.

Klient sprístupní dokumentáciu súvisiacu s časťou / časťami organizácie, ktoré sú predmetom overovania a validácie (zdokumentované informácie ako napr. príručka EMS, smernice a návody na riadenie, pracovné a kontrolné postupy, registre právnych požiadaviek, riadenie záznamov, environmentálne vyhlásenie a pod.) COSM, ktorý posúdi ich zhodu s požiadavkami príslušnej normy a Nariadenia.

Povinnosťou tímu environmentálnych overovateľov je následne preštudovať dokumentáciu klienta a posúdiť, či poskytnutá dokumentácia: 

 • spĺňa v plnom rozsahu minimálne požiadavky kritérií overovania na dokumentáciu;
 • jasne definuje hranice zavedeného a udržiavaného EMAS a vzťahy k ostatným manažérskym systémom, ktoré sú v organizácii zavedené a udržiavané a ktoré majú interakcie s overovaným EMAS;
 •  jasne, jednoznačne a logicky stanovuje postup a zodpovednosti výkonu riadiacich činností v rámci jednotlivých prevádzok i celej organizácie, kde je udržiavaný a overovaný EMAS;
 • komplexne opisuje EMAS, environmentálne aspekty a vplyvy a spôsob ich riadenia;
 • poskytuje dostatočné informácie o realizácii prijatých opatrení za účelom odstránenia nezhôd zistených pri interných a externých environmentálnych auditoch a riešenia sťažností, pokút, nehôd, havárií a iných kritických situácií súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Tím environmentálnych overovateľov pred ukončením tejto fázy posúdi, či je dokumentácia spracovaná v primeranom rozsahu a obsahuje všetky náležitosti. Prvý stupeň EO sa vykonáva obvykle v priestoroch overovanej organizácie, posúdenie dokumentácie je možné vykonať aj v priestoroch COSM. Klient je o výsledku prvého stupňa EO informovaný prostredníctvom správy, vrátane identifikácie zistení – rizík, ktoré by mohli byť nezhodami v druhom stupni EO.

V prípade, že dokumentácia nie je spracovaná v zhode s príslušnými požiadavkami a kritériami, bezodkladne informuje určeného zástupcu overovaného subjektu a zároveň uvedie, ktoré požiadavky, kritériá neboli primerane splnené. Vedúci overovateľ následne dohodne so zástupcom overovaného subjektu termín, dokedy bude dokumentácia doplnená a aktualizovaná. O tomto bezodkladne informuje COSM. Podľa potreby sa zároveň upraví Plán environmentálneho overovania.

Po posúdení dokumentácie pripraví tím overovateľov plán overovania pre druhú etapu. K plánu overovania sa vyjadruje overovaný subjekt a určený zástupca spoločnosti COSM. Na základe ich požiadaviek môže vedúci overovateľ vykonať zmeny v návrhu plánu overovania. Nepripúšťajú sa však také úpravy plánu, ktorými by sa menil rozsah alebo obmedzovali záväzné požiadavky. Plán overovania schvaľuje klient spolu so zástupcom spoločnosti COSM.

5.2.4 Druhá etapa environmentálneho overovania

Výkon celého environmentálneho overovania EMAS u overovaného subjektu riadi vedúci environmentálny overovateľ v súlade so schváleným plánom environmentálneho overovania. Každé overovanie COSM začína úvodným jednaním s preverovaným.

2 etapa environmentálneho overovania sa musí konať na mieste / miestach klienta s cieľom preveriť a získať dôkazy o plnení  všetkých požiadaviek nariadenia  v súlade s čl. 18 ods. 1, 2,  3, 4 a 5 nariadenia:

 • Environmentálni overovatelia posudzujú, či environmentálne preskúmanie organizácie, jej environmentálna politika, systém manažérstva, postupy v oblasti auditu a ich vykonávanie sú v súlade s požiadavkami nariadenia.
 • Environmentálni overovatelia overujú:
  • dodržiavanie všetkých požiadaviek uvedených v nariadení organizáciou klienta, pokiaľ ide o úvodné environmentálne preskúmanie, systém environmentálneho manažérstva, environmentálny audit a jeho výsledky a environmentálne vyhlásenie alebo aktualizované environmentálne vyhlásenie;
  • dodržiavanie uplatniteľných právnych požiadaviek Spoločenstva EMAS, ako aj národných, regionálnych a miestnych právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia zo strany organizácie;
  • sústavné zlepšovanie environmentálneho správania organizácie
  • spoľahlivosť, dôveryhodnosť a správnosť údajov a informácií uvedených v:
   • environmentálnom vyhlásení
   • v aktualizovanom environmentálnom vyhlásení
   • vo všetkých environmentálnych informáciách, ktoré sa majú validovať.
 • Environmentálni overovatelia overujú najmä vhodnosť úvodného environmentálneho preskúmania alebo auditu alebo iných postupov, ktoré vykonáva organizácia, bez toho, aby sa tieto postupy zbytočne opakovali.
 • Environmentálni overovatelia overujú, či sú výsledky interného auditu spoľahlivé. Na tento účel využívajú v prípade potreby kontroly na mieste.
 • Počas prípravy organizácie na zápis do registra EMAS (t.j. pri prvotnom EO) environmentálny overovateľ kontroluje v rámci overovania aspoň to, či organizácia plní tieto požiadavky:
  • uplatňovanie plne funkčného systému environmentálneho manažérstva v súlade s prílohou II nariadenia,
  • uplatňovanie v plnom rozsahu naplánovaného programu auditov, s realizáciou ktorého sa už začalo v súlade s prílohou III nariadenia, takže už boli skontrolované aspoň najvýznamnejšie environmentálne vplyvy,
  • dokončenie preskúmania manažmentom podľa časti A prílohy II nariadenia,
  • vypracovanie environmentálneho vyhlásenia v súlade s prílohou IV nariadenia a zohľadnenie referenčných dokumentov pre príslušný sektor, ak sú k dispozícii.

Výkon overovania prebieha formou pohovoru s vybranými pracovníkmi klienta, sledovania výkonu jednotlivých činností, štúdia vyžiadanej dokumentácie a záznamov a ich porovnávania so skutočnosťou. Overovatelia spravidla nevykonávajú žiadne merania alebo odbery vzoriek, ak je to však potrebné pre overenie zhody s kritériami overovania, môžu požadovať aj výkon meraní a rozboru vzoriek za asistencie pracovníkov klienta.

Viac o postupe nášho COSM Certifino si môžete prečítať v nšich všeobecných podmienkach.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *